Search again

Found: 11  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปนเปื้อนด้านเคมีและชีวภาพของน้ำพริกและน้ำจิ้มที่จำหน่ายในตลาดสดเทศบาลพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเลย /
Author
นัฏกร สุขเสริม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX น386 2557,WA น386 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้อนทางเคมีและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในครัวเรือน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อมรรัตน์ วิลัยศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ286ก 2557,WA อ286ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนทำไร่อ้อย /
Author
ธีรศักดิ์ พาจันทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ654,WE ธ654
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารของโรงครัววัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ศศธร น้อยอามาตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ286 2557,WA ศ286 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ความเข้มข้นและขนาดอนุภาคของเชื้อราในอากาศบริเวณสถานที่ฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศราวุฒิ แสงคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QW ศ168 2557,TD ศ168 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียในดินที่ผ่านระบบกำจัดน้ำเสียแบบร่องซึมกรณีถังเกรอะที่มีระยะพักตัวแตกต่างกัน /
Author
วิไลวัล ศรีสุโพธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว735 2557,WA ว735 2555
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA น455 2557,WD น455 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์ฝุ่นละอองในหมู่บ้านจัดสรรที่มีการก่อสร้างเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สาวิตรี สุมาโท
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส687 2557,WA ส687 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สถานการณ์สุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
มณฑิรา มูลศรี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ม122 2557,WA ม122ส 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สภาวะฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมการทำงานและสภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพหัตกรรมหมอนขิด กรณีศึกษา : ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร /
Author
สุภาณี จันทร์ศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส837ส 2557,WA ส837 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ของการหมักแบบไร้อากาศสองขั้นตอนที่กวนผสมกึ่งต่อเนื่องในการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 /
Author
สุพล บ่อคุ้ม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส829 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles