Search again

Found: 470  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์เบนซินเพื่อประเมินนโยบายสนับสนุนการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วีรุตม์ ขุนภูมแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว856 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งระบบสุญญากาศโดยใช้ความร้อนจากเครื่องสูบความร้อน /
Author
รตินันท์ เหลือมพล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ร135บ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบระเหยน้ำสำหรับการออกแบบตัวควบคุม ชนิดแปรผันตามฤดูกาล /
Author
กฤษฎางค์ เสนาวงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ก684
Location
Central Library
Engineering Library

image
โครงสร้างที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยนพาร์ทิชั่น-สเตเตอร์แบบ 3 เฟส สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันลมความเร็วต่ำ /
Author
วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว292 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
โปรแกรมจำลองการกระจายความร้อนภายในเตาอบแบบลมร้อน /
Author
วารี วรรณขาว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ว484
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles