Search again

Found: 2,894  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงสร้างผลึก สมบัติทางแม่เหล็กและแมกนีโตรีซิสแตนซ์ของสารประกอบ La1-x-y SrxAyMnO3 เมื่อ A คือBa,K, Na และ Gd /
Author
เสาวลักษณ์ แสงปลอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส945 2558
Location
Central Library

image
โปรแกรมจำลองการกระจายความร้อนภายในเตาอบแบบลมร้อน /
Author
วารี วรรณขาว
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ว484
Location
Central Library
Engineering Library

image
โมดูลการนำเสนอสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ SMIL บน CMS /
Author
วิมลวรรณ วงค์ศิริ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว672
Location
Central Library

image
โมเดลการจำแนกประเภทด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมร่วมกับเครื่องจักรเรียนรู้เอ็กซ์ทรีมแบบถ่วงน้ำหนัก สำหรับข้อมูลไม่สมดุล /
Author
ชุดาภา ธรรมสาคร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1067
Location
Central Library

image
โมเดลการเรียนรู้แบบกลุ่มเพื่อการจำแนกข้อมูลความผิดปกติของทารกในครรภ์ /
Author
วรกร พิมพาคุณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ว181
Location
Central Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
อัมพิกา บุดดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q อ559 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญานและความรับผิดชอบของผู้เรียน /
Author
หงส์สุนีย์ เอื้อรัตนรักษา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ห115 2556
Location
Central Library
Education Library

image
โรคของกล้าไม้พะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness) และเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับโรคใบจุดกลมสีน้ำตาล /
Author
วรัญญู ชัยรพ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ75
Location
Central Library

image
โรคของยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและการป้องกันกำจัดโรคที่สำคัญ /
Author
ทักษิณา ผุดผาด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ท339ร 2559
Location
Central Library

image
โรคของยูคาลิปตัสในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและการป้องกันกำจัดโรคที่สำคัญ /
Author
กฤษฎา โพธิ์เรืองเดช
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SD ก279 2557
Location
Central Library

image
โรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสุขภาวะ /
Author
อังศุมารินทร์ อังสนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ493ร 2558
Location
Central Library

image
โรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดขอนแก่น /
Author
รัชนีกร แรมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ92
Location
Central Library

image
ไม้ต้นตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง /
Author
วาริศา พิสิฐพรปิติกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ97
Location
Central Library

image
ไม้ต้นในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
พิบูลย์ ถานสีมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK พ693 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles