Search again

Found: 539  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจสอบการเกิดตะกรันในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ /
Author
นครินทร์ พาลี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ น131
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจสอบความคงทนต่อการเบรกดาวน์ของฉนวนอีพ็อกซีเรซินที่ถูกเติมด้วยนาโนคอมโพสิทซิงก์ออกไซต์ด้วยการทดสอบโดยใช้แรงดันอิมพัลส์บวกและลบ /
Author
มิ่งขวัญ ไชยวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ม556 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้น้ำมันดีเซล B3 ผสมกับน้ำมันดิบจากสบู่ดำ /
Author
Sinxay Baramy.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ซ319
Location
Central Library
Engineering Library

image
การทำกรดแลคติกให้บริสุทธิ์ด้วยกระบวนการเอสเทอริฟิเคชั่นและกระบวนการไฮโดรไลซิส /
Author
ภัทรพล นามทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ภ368
Location
Central Library
Engineering Library

image
การทำนายปริมาณฝนในลุ่มน้ำชีโดยใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม /
Author
ธนุพงศ์ วิชัยพิบูลย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ธ271
Location
Central Library
Engineering Library

image
การทำนายผลการทดสอบฮาร์ดดิสก์โดยใช้ความสัมพันธ์ของอัตราการอ่านข้อมูลผิดพลาดและพารามิเตอร์จากแฟ้มข้อมูลการทดสอบในกระบวนการผลิตฮาร์ดดิสก์ /
Author
อรินธร เจษฎาเมธาขจร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK อ396
Location
Central Library
Engineering Library

image
การนำความร้อนของระบบทำน้ำเย็นมาใช้ในการอบแห้งในเครื่องอบสุญญากาศแบบอินฟราเรด /
Author
ปฏิวัติ เกิดมงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ106
Location
Central Library
Engineering Library

image
การนำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานกระดาษมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล /
Author
กิตติลดา วรฉันท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก674ต
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบริหารจัดการวัสดุคงคลังสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มผง : กรณีศึกษา /
Author
กอบกุล โค่นถอน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก358 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบันทึกแม่เหล็กที่มีไมโครเวฟช่วยในแผ่นบันทึกข้อมูลแบบประสมที่มีการคัปปลิงแลกเปลี่ยนสำหรับการบันทึกแม่เหล็กแบบตั้งฉาก /
Author
นฤมล วรรณวงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC น276 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียกากส่าร่วมกับน้ำเสียโรงงานน้ำตาลโดยกระบวนการบำบัดแบบไม่ใช้อากาศ /
Author
ชนิดา ยุบลไสย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช152
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษด้วยปฏิกิริยาโฟโตเฟนตอนบนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะผสม Fe-Ce /
Author
ศิวาพร ชูเรือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ศ554
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากการผลิตยางพาราแผ่นด้วยถังกรองไร้อากาศที่มีถ่านเป็นตัวกลาง /
Author
สุรศักดิ์ บับภาวัน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส854ก 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากการย้อมสีแกรมโดยปฏิกิริยาเฟนตัน /
Author
โสรยา พิมลพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส991 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลานิลโดยใช้ระบบบำบัดแบบตัวกรองชีวภาพเพื่อนำมาใช้ซ้ำในการเลี้ยงปลาระบบปิด /
Author
ประพฤทธิ์ ถิ่นปรุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ977
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles