Search again

Found: 539  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินพลังงานสูญเสียในสายส่ง 115 kVและ230 kV ของระบบส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
Heuangsixayphone Dalasene.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ฮ812
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินพื้นที่ที่มีศักยภาพในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ศึกษาจังหวัดขอนแก่น /
Author
พรรณศิริ จูมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ273 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินระดับภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย /
Author
อภิชาติ จันทร์พิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ252ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินรูปทรงที่เหมาะสมของไซโคลนและประสิทธิภาพในการกำจัดฝุ่นละอองจากโรงอบข้าวโดยใช้ไซโคลนร่วมกับถุงกรอง /
Author
สุวพงษ์ หินคำ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ส868 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การประเมินศักยภาพในการผลิตน้ำมันจากขยะเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
ชวลิต หงษ์ยนต์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช283
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุง Air Chamber ของเครื่องแช่แข็งกุ้ง /
Author
ชัญญา อุไรจารี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ช362ก 2561
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงการผลิตอุปกรณ์การเกษตรด้วยเทคนิคแบบลีน : กรณีศึกษาบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตร /
Author
ณัทฐริยา ภักดีปัญญา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ณ382 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงการรู้จำใบหน้าด้วยหลักความน่าจะเป็น /
Author
เกศศักดิ์ดา ศรีโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก772 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงการไหลของอากาศภายในฮาร์ดดิสก์ชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูง( 10 เทอราบิต ต่อตารางนิ้ว) /
Author
จารุพล สุริยวนากุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK จ328
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงความบริสุทธิ์ของกลีเซอรีนโดยวิธีการกลั่นด้วยระบบสุญญากาศ /
Author
เริงชัย กล่อมใจ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ร783
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงคุณภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเหล็กกล้าไร้สนิมในกระบวนการกลึงขึ้นรูป /
Author
ปริมประภา จุลลาบุดดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ป459 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลปาล์มด้วยวิธีการผสมสารเติมแต่งและศึกษาผลของสมรรถนะและการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซล /
Author
การุญ ฟังสุวรรณรักษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ก533 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และเครื่องมือตัดในงานกลึงชิ้นส่วนยานยนต์ /
Author
ภชรดิษฐ์ แปงจิตต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ847
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเหล็กหล่อโดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง /
Author
สาโรช หาญโสภา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TN ส684
Location
Central Library
Engineering Library

image
การปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือตัดในกระบวนการกัดปาดหน้าตัวเรือนกังหันด้วยการเคลือบ /
Author
สุธรรม ศิวาวุธ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ829
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles