Search again

Found: 171  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การไฮโดรไลซิสฟางข้าวและเปลือกข้าวโพดโดยใช้โฟโตแคตาไลติกที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา /
Author
จินตหรา สาธารณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP จ484 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
ความเป็นไปของสารไตรฮาโลมีเทนและสารฮาโลอะซิโตไนไตรล์ในระบบสูบจ่ายน้ำประปาเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
สุดารัตน์ สิโนรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส769ค 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
คุณสมบัติของโฟมแป้งมันสำปะหลังคอมโพสิตที่ประกอบด้วยเส้นใยชานอ้อยและน้ำมันหอมระเหย /
Author
สุรเชษฐ์ เกตุแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส848 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
คุณสมบัติทางความจุเคมีไฟฟ้าของขั้วอิเลคโทรดที่เตรียมจากถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราและวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราผสมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
ธัญชนก ปักเขตานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ445 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ซอฟต์แอนท์ : ระบบมดในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย /
Author
ธนศาสตร์ สุดจริง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ157ซ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิผลของการโอบรัดในเสาคอนกรีตที่โอบรัดด้วยเหล็กฉากและเหล็กรัด /
Author
ภัทรพล พลศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ368 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพการกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำใต้ดินด้วยกรีนแซนด์ร่วมกับคลอรีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต /
Author
ปณิธาน ทาแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป148ป 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์สำหรับการผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเมทานอล /
Author
เมตตา บัวพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ม725 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อะลูมิเนียมอากาศในสารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับโซเดียมคลอไรด์ /
Author
วิชชพล มานาดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว531 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้ารางเบาในเมืองขอนแก่น /
Author
กวิน หมื่นฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TF ก323 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลองการกะเทาะของชุดกะเทาะข้าวโพด /
Author
วารี ศรีสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ว484 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลกระทบของความกว้างรอยต่อและปริมาณเหล็กเสริมระหว่างรอยต่อที่มีผลต่อกำลังรับแรงเฉือนแบบโดยตรงของรอยต่อชนิดผิวเรียบแบบเปียกในผนังคอนกรีดสำเร็จรูป /
Author
ปองพล อ่อนขาว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ105
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลกระทบของสารอินทรีย์ธรรมชาติต่อการย่อยสลายของสารปราบศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยกระบวนการแวคคัมอัลตราไวโอเลต /
Author
ประไพพิมพ์ ทองเปราะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป335 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลกระทบของสารเจือเงินอนุภาคนาโนที่มีต่อลักษณะของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่ผลิตด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง /
Author
ณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ณ312ผ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของวัสดุเชื่อมประสานต่อพฤติกรรมของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีท /
Author
ไกรฤกษ์ บุญญรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก976 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles