Search again

Found: 663  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยวิธีประสมประสาน /
Author
ปุญญิศา ชารีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป652ก 2557
Location
Central Library

image
การควบคุมไรขาว Polyphagotarsonemus latus (banks) และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis hood โดยชีววิธีตามระดับการหงิกในพริก 4 พันธุ์ /
Author
พัชรา วงษ์คำอุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ517ก 2559
Location
Central Library

image
การคัดเลือกผู้จัดส่งวัตถุดิบโดยประยุกต์ใช้วิธีการ TOPSIS ภายใต้ความไม่แน่นอนและการขาดหายของข้อมูล: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมร้านอาหาร /
Author
กวินภพ ศรีวัฒนานุศาสตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ก323 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การคัดเลือกพันธุ์แบบหมู่ประยุกต์เพื่อเพิ่มจำนวนฝักในประชากรข้าวโพดเทียนสีม่วง /
Author
ภราดร อุปพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ภ191 2559
Location
Central Library

image
การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคโคนเน่าลำต้นเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii และสารจากส่วนแยกย่อยที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ /
Author
เนตรดารา จันทร์อุตส่าห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น784 2559
Location
Central Library

image
การคัดแยกเชื้อราชอบร้อนที่ผลิตเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสและการทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ /
Author
พัชราพร นนยงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP พ517 2559
Location
Central Library

image
การคัดแยกแบคทีเรีย Clostridium จากแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตบิวทานอล /
Author
ณัฐปภัสร์ ผาจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ336 2557
Location
Central Library

image
การคำนวณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกและสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสารโลหะผสม Ge1-x-y SixSny /
Author
เมธี นามบุดดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม738 2558
Location
Central Library

image
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่เน้นการคิดวิเคราะห์ /
Author
วัชรี ทองทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ว387ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว : ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้ค้าชายแดนที่นำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร /
Author
รักชนก ชำนาญมาก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF ร283 2558
Location
Central Library

image
การจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง /
Author
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ป156 2558
Location
Central Library

image
การจัดการข้อมูลวิกิแบบสื่อความหมาย /
Author
ภัทณิกานต์ ลิมป์นิศากร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ571
Location
Central Library

image
การจัดการสารสนเทศงานวิเทศสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย /
Author
จรณ์ ส่งเสริม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z จ145 2559
Location
Central Library

image
การจัดการเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พัชรินทร์ นิลโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ523 2557
Location
Central Library

image
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะความรู้แบบเปิดเรื่องปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเกลือที่มีต่อความสามารถในการสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /
Author
ประกายวรรณ สุริยนต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ป191 2560
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles