Search again

Found: 616  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางป้องกันปัญหาและปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จในการบริหารความปลอดภัยของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย /
Author
โอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH อ968 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
แบบจำลองการเคลื่อนที่ของแคดเมียมจากน้ำชะขยะในชั้นน้ำบาดาลระดับตื้นแหล่งฝังกลบขยะคำบอน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุวรรณภา ขานบุตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส869บ 2559
Location
Central Library

image
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์เบนซินเพื่อประเมินนโยบายสนับสนุนการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วีรุตม์ ขุนภูมแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว856 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
แบบจำลองการแบ่งประเภทภาพโรคผิวหนังดดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม /
Author
นนทชัย ด่านภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ112
Location
Central Library

image
แบบจำลองความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลต์เมื่อใช้โมเดลโมเลกุลแบบแม่เหล็กร่วมกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะแบบชี้แนะแนวทาง /
Author
กีรติ ภูนาหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ก695 2559
Location
Central Library
Education Library

image
แบบจำลองประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Nilaparvata lugens (stal) เชื่อมต่อกับแบบจำลองมวนตัวห้ำ Cyrtorhinus lividipennis reuter /
Author
ภาคภูมิ พิชชานันท์สกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ภ414 2559
Location
Central Library

image
แผงเปลือกอาคารจากพืชผักไฮโดรโปนิกส์ทางตั้ง/
Author
อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ390
Location
Central Library
Architecture Library

image
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรในอนาคตของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นในจังหวัดอุดรธานี /
Author
อรนิภา สีคุณน้ำเที่ยง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S อ328 2560
Location
Central Library

image
แหล่งไนโตรเจนทางเลือกสำหรับการผลิตกรดแลคติกจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Lactococcus lactis IO-1 /
Author
อัมพวัน มีทรัพย์มั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ557 2558
Location
Central Library

image
โครงสร้างชุมชนและความผิดปกติของรูปร่างส่วนปากของหนอนแดงในแม่น้ำพอง /
Author
เอมอร ศรีอริยานุวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL อ911 2557
Location
Central Library

image
โครงสร้างที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยนพาร์ทิชั่น-สเตเตอร์แบบ 3 เฟส สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันลมความเร็วต่ำ /
Author
วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว292 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
โครงสร้างผลึก สมบัติทางแม่เหล็กและแมกนีโตรีซิสแตนซ์ของสารประกอบ La1-x-y SrxAyMnO3 เมื่อ A คือBa,K, Na และ Gd /
Author
เสาวลักษณ์ แสงปลอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส945 2558
Location
Central Library

image
โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนที่จัดการศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
อัมพิกา บุดดา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q อ559 2560
Location
Central Library
Education Library

image
โรงเรียนวิถีชุมชนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างสุขภาวะ /
Author
อังศุมารินทร์ อังสนันท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ493ร 2558
Location
Central Library

image
โรติเฟอร์ในพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดขอนแก่น /
Author
รัชนีกร แรมลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ92
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles