Search again

Found: 147  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อะลูมิเนียมอากาศในสารละลายผสมระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับโซเดียมคลอไรด์ /
Author
วิชชพล มานาดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว531 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่มีผลต่อความตั้งใจและพฤติกรรมการเลือกรูปแบบการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้ารางเบาในเมืองขอนแก่น /
Author
กวิน หมื่นฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TF ก323 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลองการกะเทาะของชุดกะเทาะข้าวโพด /
Author
วารี ศรีสอน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ว484 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลกระทบของสารอินทรีย์ธรรมชาติต่อการย่อยสลายของสารปราบศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสด้วยกระบวนการแวคคัมอัลตราไวโอเลต /
Author
ประไพพิมพ์ ทองเปราะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป335 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลกระทบของสารเจือเงินอนุภาคนาโนที่มีต่อลักษณะของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่ผลิตด้วยเทคนิคอิเล็กโตรสปินนิง /
Author
ณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ณ312ผ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของวัสดุเชื่อมประสานต่อพฤติกรรมของทรงกระบอกคอนกรีตที่ถูกโอบรัดด้วยเมทัลชีท /
Author
ไกรฤกษ์ บุญญรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ก976 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ผลของอายุเก็บเกี่ยวที่มีต่อความสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 เมื่อเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเกี่ยวนวดข้าว /
Author
อดิศร โพธิกมล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB อ128 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
พฤติกรรมของชั้นพื้นทางเมื่อเสริมแรงด้วยตาข่ายเสริมแรง /
Author
ขวัญหทัย ทรงศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ121
Location
Central Library
Engineering Library

image
ระบบสรุปทวีตภาษาไทยอัตโนมัติ /
Author
ประโยชน์ บุญชัยสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป368 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
ระบบเฝ้าตรวจนักวิ่งมาราธอนด้วยอาร์เอฟไอดีแบบเรียลไทม์ /
Author
สุชาติ จุลรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ส761ร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
วิธีการทางฮิวริสติกในปัญหาการวางผังโรงงานแบบหลายแถวและการออกแบบโครงสร้างช่องทางการขนถ่ายวัสดุ /
Author
พัฒนพงษ์ พลายแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS พ526 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
ศึกษาอิทธิพลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและเวลาที่ส่งผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติทางโฟโต้อิเล็กทริกของซิงก์ออกไซด์บนแกรไฟต์ /
Author
นิศารัตน์ อินทร์บัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC น689 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
สมบัติของจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าลอยที่ละเอียดต่างกัน /
Author
วัชรปัญญา พรมแดน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ว377ส 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
สมบัติของพอลิแลกติกแอสิดที่พลาสติไซด์ด้วยน้ำมันเมล็ดยางพาราอิพอกซิไดซ์ /
Author
จุฑามาศ คันธี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP จ628 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
สารอิเล็กโทรไลต์ที่มีอนุภาคคาร์บอนสำหรับแวนนาเดียมรีดอกซ์โฟล์วแบตเตอร์รี่ /
Author
ธีรภาพ ตันติสกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ639 2558
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles