Search again

Found: 147  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำความสะอาดแบบไม่ถอดชิ้นส่วน (CIP) ของเครื่องเหวี่ยงแยกในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังดัดแปลง /
Author
นริศรา ศรีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD น253 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสารอาร์เซไนต์โดยใช้แมงกานีสออกไซด์ร่วมกับวัสดุโครงข่ายโลหะ-สารอินทรีย์ /
Author
จักรภพ พันธศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD จ226ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแก๊สชีวภาพโดยใช้ถังหมักแบบหุ้มฉนวนในการหมักร่วมระหว่างมูลไก่และหญ้าเนเปียร์ /
Author
อุมาพร ข้อยุ่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ846ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การเพิ่มผลิตภาพและกำลังการผลิตในการดำเนินการรับเข้าและส่งออกของคลังสินค้าเครื่องดื่ม ด้วยวิธีการปรับปรุงการดำเนินการขนถ่าย: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม /
Author
สุภาวิณี โสภิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ส839ก 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแปรเปลี่ยนวิธีโรโพลลาร์ด สำหรับปัญหาวิยุตลอการิทึมเส้นโค้งเชิงวงรีเหนือฟีลด์ลักษณะเฉพาะสอง /
Author
เอกชัย นาคง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA อ873 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงที่ติดกันจากภาพถ่ายฟิล์มเลือดโดยพิจารณาจากค่ามากที่สุดของค่าอัตราส่วนระยะทางที่สั้นที่สุดบนขอบเซลล์ต่อระยะการกระจัด /
Author
ธรรมนุวัฒน์ วาลีประโคน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ธ341 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การแยกและบอกจำนวนเซลล์มะเร็งด้วยวิธีสันปันน้ำ /
Author
กรวิทย์ นามวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ก182ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การไฮโดรไลซิสฟางข้าวและเปลือกข้าวโพดโดยใช้โฟโตแคตาไลติกที่มีไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา /
Author
จินตหรา สาธารณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP จ484 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
ความเป็นไปของสารไตรฮาโลมีเทนและสารฮาโลอะซิโตไนไตรล์ในระบบสูบจ่ายน้ำประปาเขตเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
สุดารัตน์ สิโนรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ส769ค 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
คุณสมบัติของโฟมแป้งมันสำปะหลังคอมโพสิตที่ประกอบด้วยเส้นใยชานอ้อยและน้ำมันหอมระเหย /
Author
สุรเชษฐ์ เกตุแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ส848 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
คุณสมบัติทางความจุเคมีไฟฟ้าของขั้วอิเลคโทรดที่เตรียมจากถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราและวัสดุคอมโพสิตถ่านกัมมันต์กากชีวมวลต้นยางพาราผสมนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ /
Author
ธัญชนก ปักเขตานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ445 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ซอฟต์แอนท์ : ระบบมดในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย /
Author
ธนศาสตร์ สุดจริง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ธ157ซ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิผลของการโอบรัดในเสาคอนกรีตที่โอบรัดด้วยเหล็กฉากและเหล็กรัด /
Author
ภัทรพล พลศักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ภ368 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพการกำจัดเหล็กและแมงกานีสในน้ำใต้ดินด้วยกรีนแซนด์ร่วมกับคลอรีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต /
Author
ปณิธาน ทาแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป148ป 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
ประสิทธิภาพการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์สำหรับการผลิตไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเมทานอล /
Author
เมตตา บัวพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ม725 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles