Search again

Found: 147  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาระบบกำจัดน้ำกระด้างโดยใช้เรซินชนิดแลกเปลี่ยนไอออนบวกที่เดินระบบในรูปเฟอร์ริก (Fe3+) /
Author
ณัฐพล ลิ้มอาภรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ342ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญต้นแบบเพื่อแนะนำค่าขีดจำกัดความเร็วบนถนนสายหลัก (กรณีศึกษา : เมืองขอนแก่น) /
Author
รัชมงคล คำมุลตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TE ร345 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์แบบขนานที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการแบบเวลาจริงเพื่อเพิ่มความสามารถในการคงทนต่อความผิดพร่อง /
Author
ชยานันต์ คุรุวาศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ช194 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาวัสดุดูดซับที่จำเพาะสำหรับฟลูออไรด์ ที่ประกอบด้วยอนุภาคนาโนของอลูมิเนียมออกไซด์ในวัสดุแลกเปลี่ยนไอออนชนิดบวก /
Author
ชาติชาย รังดิษฐ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช518ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินระบบการผลิตแบบลีนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา 10 กลุ่มอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย /
Author
ชาญชัย เหลาหา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ช486 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาเอชเอ็มไอเว็บเบส 3 มิติ สำหรับระบบอัตโนมัติ /
Author
อทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T อ143 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาและศึกษาคุณลักษณะของวัสดุเซลลูโลสที่ปรับแต่งด้วยวิธีการทางกายและทางเคมี /
Author
อัจฉริยาภรณ์ พรมแสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA อ513ก 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การย่อยสลาย p-Cresol โดยปฏิกิริยาคล้ายเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Fe รองรับด้วย NaP1 สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะ /
Author
วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ว357 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชโพรฟีโนฟอสและคลอร์ไพริฟอสทางชีวภาพและสมบัติการชักนำทางเคมีโดยจุลินทรีย์ในสกุล Pseudomonas และ Acinetobacter /
Author
สุทธิพร โยหาสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ส773กร 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การลดความเร็วการไหลของอากาศในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟชนิดความหนาแน่นของข้อมูลสูงโดยการใช้สปอยเลอร์ /
Author
วรัญญา กันแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว293 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การลดอัตราการส่งข้อมูลของระบบป้ายคะแนนด้วยระบบจำลองหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนของอุปกรณ์ควบคุมป้ายไฟวิ่ง /
Author
เชาวณัท สำกำปัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ช727 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวางแผนการเพาะเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดต้นทุนการสูญเสียให้ต่ำที่สุด : กรณีศึกษา บริษัท ศรีวิโรจน์ฟาร์ม จำกัด /
Author
อธิวัฒน์ บุญมี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD อ148 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่โดยวิธีการค้นหาเสียงประสานสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวนในหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ /
Author
ธัญสิทธิ์ นำเกียรติอนันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ธ469 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของการระบายอากาศเพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองภายในโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา /
Author
วาทิน ไชยขันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH ว463 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานและลำดับความสำคัญของกิจกรรมกรีนโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย /
Author
พีระภัทร ภูผิวโคก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD พ798 2560
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles