Search again

Found: 147  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
อิทธิพลของการเจืออนุภาคนาโนเงินต่อสมบัติการตรวจจับแก๊สของเส้นใยนาโนทังสเตนออกไซด์ที่ผลิตโดยวิธีการปั่นเส้นใยด้วยสนามไฟฟ้า /
Author
ปัณฑรีย์ บุญมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ป525 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันไม้ยางพาราด้วยวิธีการแบบเต็มเซลล์ /
Author
ภาณุ คำกรฤาชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ภ431 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของพื้นผิวตัวเร่งปฏิกิริยาของแผ่นสแตนเลสเกรด 304 ที่มีผลต่อลักษณะนาโนคาร์บอนด้วยวิธีการตกสะสมไอเคมี /
Author
มัตตัญญู แจ้งโถง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ม338 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของวัสดุทางเลือกต่อการดูดซับสารละลายโลหะหนักปนเปื้อนในดินลมหอบที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
ณัฐนันท์ โตงิ้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ณ331 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของวัสดุปอซโซลานที่มีผลต่อการดูดซับโลหะหนักบนดิน /
Author
อานันต์ จันทะดวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรมมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ624 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
อิทธิพลของสารคาร์บอนอินทรีย์ธรรมชาติต่อการย่อยสลายสารโพรฟีโนฟอสด้วยจุลินทรีย์ Pseudomonas aeruginosa PF2 /
Author
จิราพร กลอนจะโป๊ะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ533อ 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
ฮิวริสติกส์สำหรับการจัดระบบขนส่งของรถรับส่งพนักงานในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ /
Author
ศรายุทธ แสนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T ศ167 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
เครื่องอบไล่ความชื้นข้าวเปลือกด้วยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติเพื่ออุตสาหกรรมโรงสีข้าว /
Author
ธนากรณ์ อุ่นพินิจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S ธ132ค 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
เมตาฮิวริสติกส์สำหรับการจัดตารางการผลิตแบบขนานที่ไม่เกี่ยวข้องกัน : กรณีมีเวลาติดตั้งเครื่องจักรและข้อจำกัดเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของประเทศไทย /
Author
กานต์ มูลศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ก432 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
แนวทางป้องกันปัญหาและปัจจัยที่ส่งเสริมความสำเร็จในการบริหารความปลอดภัยของอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย /
Author
โอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TH อ968 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
แบบจำลองการเลือกรูปแบบการเดินทางระหว่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์เบนซินเพื่อประเมินนโยบายสนับสนุนการเลือกใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
วีรุตม์ ขุนภูมแพทย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE ว856 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
โครงสร้างที่เหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแม่เหล็กถาวรแบบดับบลี้-ซาเลี่ยนพาร์ทิชั่น-สเตเตอร์แบบ 3 เฟส สำหรับประยุกต์ใช้กับกังหันลมความเร็วต่ำ /
Author
วรัชญ์ ศรีวรรณรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว292 2559
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles