Search again

Found: 2,870  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบภาชนะเซรามิคสำหรับร้านอาหาร Haru Hana /
Author
อนุพงศ์ ศรีสุระ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ193 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือชนเผ่าทวีปแอฟริกาสำหรับเด็กอายุ 7-11 ปี /
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ว719ช 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชั่น 2 มิติและสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับบริษัทอั้นตั้นแอนิเมชั่นสตูดิโอ /
Author
จัตุมงคล สืบศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TR จ237 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสือมัลติมีเดียรณรงค์ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
เลิศพงศ์ เตียวตระกูล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ล984
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสือมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี /
Author
คเณศ รจิตโรจน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ค134
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และโฆษณาประชาสัมพันธ์ชุดกีฬาฟุตบอลเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ฟราช /
Author
สุทธิ์พิณัฐกิจ ปัดผลงาม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ส773
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สโมสรฟุตบอลขอนแก่น /
Author
พิทวัส ตั้งวานิชกพงษ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC พ672
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสำหรับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
Author
เทวพร กอบกิจอร่าม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ท641
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและของที่ระลึกสำหรับพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์แมลงสยาม จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
ธัชพงศ์ ชินพิริยะ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ธ443
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและคู่มือสำหรับลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง : กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
เอกบดินทร์ ตาปราบ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC อ876
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาค้อสำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
พงศ์ธร ฟักฟูม
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC พ125
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดียและเว็บไซต์สำหรับพิพิธกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ ประจำปี 2555 /
Author
อุเทน เติมสายทอง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC อ826
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบสื่อแอนิเมชั่นรณรงค์เรื่องการใช้สื่อโซเซียลมีเดียอย่างมีสติแก่เยาวชน /
Author
กฤติพงศ์ สีลวานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ก277 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือนิทานรูปแบบสามมิติเรื่องสินไซ สำหรับเด็กอายุ 7-9 ปี /
Author
อรจิรา เสนาสุ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ ID4 2560
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบหนังสือภาพและบทความสำหรับผู้หญิงผิวสีแทนภายใต้ชื่อทูแทน /
Author
กิตติมา มุเนืองรัมย์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ก674ห 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles