Search again

Found: 319  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาหลักสูตรผลิตครูคณิตศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
สุดาทิพย์ หาญเชิงชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส768ศ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาอิทธิพลการฉีดอากาศที่ด้านข้างห้องป้อนกลับอนุภาคของตัวกั้นรอบปิดต่ออัตราการไหลเวียนอนุภาคของระบบฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียน /
Author
ทัสยุทธ บุญมาโฮม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ท373 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาเชิงคำนวณของสมบัติเชิงโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์และเชิงแสงของโมเลกุลไดมอนดอยที่มีการปรับแต่ง /
Author
นิกร สินสพรรณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC น541ก 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบปกติ เกมดิจิตอล และการสืบเสาะผ่านเกมดิจิตอลที่เน้นปัญหาเป็นฐาน : ผลต่อความเข้าใจเรื่อง วิตามิน และการรับรู้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม /
Author
มาริสา เฮียงสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ม476 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาแบตเตอรี่อลูมิเนียมอากาศจากกระป๋องอลูมิเนียมเหลือใช้ /
Author
ชัยกมล หนูแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ช371 2559
Location
Engineering Library

image
การศึกษาแบบจำลองความคิดระดับมหภาค จุลภาค และสัญลักษณ์เรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนรู้โดยการใช้สถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ร่วมกับปฏิบัติการทดลอง...
Author
มณีกาญจน์ เต็มหลวง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ม126 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาโมเลกุลาร์ด็อกกิงและกลศาสตร์ควอนตัมของสารเคอร์คูมินและอนุพันธ์ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1, 2 และ 8 /
Author
นันทิยา พัฒนชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP น431 2559
Location
Central Library

image
การสกัดโครงสร้างภายในของข้อมูลและการชี้ชัดระบบด้วยวิธี OVING /
Author
ประภาพร หนองหารพิทักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ป342ข 2559
Location
Central Library

image
การสนับสนุนความสามารถในการสร้างแบบจำลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส /
Author
พัณนิดา มีลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD พ539 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การสร้างระบบส่งสัญญาณ NMR แบบฮาร์ดพัลส์ /
Author
กฤษดี ยุบลมาตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ก279 2559
Location
Central Library

image
การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายปริมาณวัสดุเปลี่ยนเฟสที่เหมาะสมในการกักเก็บความร้อนเพื่อรักษาอุณหภุมิในเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ /
Author
สุพพัศ มาลาสาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ส826 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมของแคลเซียมและแมกนีเซียมในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโอเลอิน /
Author
สุขสันต์ จำเริญสัตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ส743 2559
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์วานิลลินจากลิกนินด้วยกระบวนการออกซิเดชันแบบเปียกบนตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะทรานซิชันบนตัวรองรับ /
Author
กิตติพันธ์ ไชยศาสตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ก674 2559
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์และคุณสมบัติเฉพาะของของซีเรียมออกไซด์ที่เจือด้วยนีโอเมียมสำหรับ IT-SOFCs /
Author
ปิลัน งิ้วลาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนานาเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ป622 2559
Location
Central Library

image
การสังเคราะห์และสมบัติของวัสดุออกไซด์ CuFeO2 ที่เจือด้วย Ge เตรียมโดยวิธีปฏิกิริยาแบบสถานะของแข็ง /
Author
เลิศเกียรติ นาคะอินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ล883 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles