Search again

Found: 319  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการนำกลับมาใช้ซ้ำของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสำหรับกระบวนการย้อมแหอวน /
Author
ชัชวาล แก่นเชียงสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ช358ศ 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาคุณสมบัติของเมทิลเอสเตอร์ที่ได้จากน้ำมันพืชผสมอนุภาคนาโนเพื่อประยุกต์ใช้งานด้านฉนวนเหลวในหม้อแปลงไฟฟ้าจำหน่าย /
Author
วิทวัส แสนคำวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ว593 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาตัวแทนความคิดและความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การแพร่และการออสโมซิส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (MBI) /
Author
ชัยพิชิต วาระสิทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ช398 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิดในคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
Author
กิตติศักดิ์ ใจอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก675ศ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาประสบการณ์ในเมตาคอกนิชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พลังงานความร้อน โดยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) /
Author
ดวงรัตน์ มาตย์สาลี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ด225 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดสรรพลังงานรีเลย์ด้วยทฤษฎีเกม /
Author
สุเพ็ญพร สมจิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส833ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของแหนแดงและการสร้างเฮเทอโรซิสต์ของสาหร่ายแอนาบีนา /
Author
ปิ่นอนงค์ ศิลประกอบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ป618 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อกระบวนการแช่และการงอกของข้าวเปลือกสำหรับการผลิตข้าวกล้องงอก /
Author
ศิโรรัตน์ พิลาวุธ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ศ521 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขนาดของเตาเผา ในการเผาไหม้แบบไซโคลนโดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ /
Author
จินตรา แร่เพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP จ484ก 2559
Location
Engineering Library

image
การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงขนาดของเตาเผาในการเผาไหม้แบบไซโคลน โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ /
Author
จินตหรา แร่เพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ จ484ก 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาผลกระทบของอัตราการเพิ่มแรงต่อคุณสมบัติการทรุดตัวของดินยุบตัวมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ผดุง แสนตรง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QE ผ179 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลของเทคนิคการสังเคราะห์ที่มีต่อโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของคอปเปอร์เฟอร์ไรท์ /
Author
สิริวิภา ผ่องผดุง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ส732ก 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาพลังงานความร้อนที่สูญเสียของน้ำคอนเดนเสทโรงงานน้ำตาลมิตรผล(ภูเขียว) /
Author
สมหวัง เดชวีระพานิชย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TS ส289 2559
Location
Engineering Library

image
การศึกษาพืชกลุ่มฝาง (วงศ์ถั่ว-วงศ์ย่อยราชพฤกษ์) ในประเทศไทย /
Author
วรรณิกา หมุนสุข.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ว268 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาระดับความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับมโนมติลิมิต ตามกรอบทฤษฎี APOS โดยใช้โปรแกรม The Geometers Sketchpad (GSP) เป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ /
Author
สัญลักษณ์ นักลำทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส558 2559
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles