Search again

Found: 319  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การลดอัตราการส่งข้อมูลของระบบป้ายคะแนนด้วยระบบจำลองหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนของอุปกรณ์ควบคุมป้ายไฟวิ่ง /
Author
เชาวณัท สำกำปัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ช727 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวัดระยะวัตถุโดยใช้เทคนิคสเตอริโอสโคปิค 3 มิติ สำหรับตาหุ่นยนต์ /
Author
สายนที บุญกว้าง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ส658 2559
Location
Central Library

image
การวางแผนเส้นทางการเคลื่อนที่โดยวิธีการค้นหาเสียงประสานสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวนในหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ /
Author
ธัญสิทธิ์ นำเกียรติอนันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TJ ธ469 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับการเปลี่ยนเชื้อเพลิงเพื่อให้ความร้อนในการผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต /
Author
บัญชา ศิริปการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA บ253ก 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษากายภาพและพฤติกรรมการใช้ทางเท้าในย่านการค้าเมืองหนองคาย /
Author
ภูริพงศ์ กมลเพชร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TE ภ679 2559
Location
Architecture Library

image
การศึกษาการกัดกร่อนจากกระบวนการไฮโดรไลซิสในฟิล์มบางอะลูมิเนียมออกไซด์ ที่ผลิตจากวิธีสปัตเตอริง /
Author
ฉัตรปวีณ์ หอมอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ฉ233 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาการปรับเปลี่ยนมโนมติของนักเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น ในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
จินตหรา ขันเพียแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ484 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาการหมักแบบควบคู่ของ Saccharomyces cerevisiae และ Pichia stipitis (Scheffersomyces stipitis) ในกระบวนการผลิตเอทานอล /
Author
ภาสกร จุฑากฤษฎา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ภ493 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาการใช้ฟังก์ชั่นความน่าจะเป็นสำหรับวิธีการครอสเอนโทรปี /
Author
สุริยะ วิไลวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส865ร 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบปีนภูเขา ในบริบทการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
จุฬาลักษณ์ ใจอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ684ศ 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1, 2 และ 8 ด้วยสารแคมพ์เฟอรอลและอนุพันธ์โดยวิธีโมเลกุลาร์ด็อกกิงและกลศาสตร์ควอนตัม /
Author
ปวินชญา นาจันทัด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ป495 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮีสโทนดีอะเซทิลเลส 1, 2 และ 8 โดยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และแอนทราควิโนนด้วยวิธีการจำลองแบบเชิงโมโลกุล /
Author
ฤทธิชัย วิเศษชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP ฤ172 2559
Location
Central Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค KWDL /
Author
วลัยพร โล่ห์เส็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ว344ก 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคผังความคิด /
Author
สุพรรษา บุตตเขียว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q ส829 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
จิระประภา ไชยวุฒิ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ517 2559
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles