Search again

Found: 319  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ไอโอเดตให้มีสภาพไวและความจำเพาะสูงโดยอาศัยการดูดกลืนแสงของมาลาไคท์กรีนด้วยเทคนิคสเปกโทเมทรีและหาปริมาณไอโอเดตในน้ำเกลือ และฟิล์มเสริมไอโอเดตในพริก /
Author
มงคล คนขยัน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ม114 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของแรงงานเก็บขยะ จังหวัดมหาสารคาม /
Author
ดิษฐพล ใจซื่อ.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ด585 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการรู้สื่อและสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์ /
Author
นันทิกานต์ ปักโคทานัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q น427 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาออนโทโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย /
Author
รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ร146 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาฮิวริสติกส์การหาขนาดของโรงเรือนในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ /
Author
ภูริพัฒน์ ศรีพุฒิเมธ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ภ679 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาเกมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา เรื่อง รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย /
Author
ธนกฤชช์ โยมไธสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ132ก 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเครื่องมือทางปัญญาที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาในรายวิชาการเขียนโปรแกรม /
Author
เพรียว พลอาสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA พ918 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเอชเอ็มไอเว็บเบส 3 มิติ สำหรับระบบอัตโนมัติ /
Author
อทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
T อ143 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การพัฒนาแบบจำลองพยากรณ์อากาศและโอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ /
Author
จักรกฤษณ์ แสงแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC จ216 2559
Location
Central Library

image
การพัฒนาแผ่นฟิล์มผงเนื้อในเมล็ดมะขามผ่านกระบวนการให้ความร้อนผสมสารสกัดเปลือกมังคุดและการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acne /
Author
ธรัลหทัย ดีมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ธ379 2558
Location
Central Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับประสาทวิทยาศาสตร์ /
Author
อรวรรณ เตชะพรพงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ372กพ 2559
Location
Education Library

image
การพาความร้อนแบบธรรมชาติภายในโดเมนปิดรูปสามเหลี่ยมที่ผนังเอียงบางส่วนมีฉนวน /
Author
วสันต์ ดอนน้อยหน่า.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ว358ก 2559
Location
Central Library

image
การพาความร้อนแบบธรรมชาติในโดเมนปิดรูปสี่เหลี่ยมพรุนที่บรรจุแหล่งความร้อนทรงรี.
Author
ภัทรพร คำมุงคุณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ภ367ก 2559
Location
Central Library

image
การย่อยสลาย p-Cresol โดยปฏิกิริยาคล้ายเฟนตันบนตัวเร่งปฏิกิริยา Cu-Fe รองรับด้วย NaP1 สังเคราะห์จากเถ้าลอยแม่เมาะ /
Author
วศิพิมพ์ ชาญศิริวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QD ว357 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การลดของเสียจากกระบวนการประกอบสปริงโดยประยุกต์ใช้วิธีการลีน ซิกซ์ ซิกม่า : กรณ๊ศีกษาบริษัทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ /
Author
โกวิทย์ คาทิพาที.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก952ล 2559
Location
Central Library
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles