Search again

Found: 40  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพจากระบบถังหมักแบบสองขั้นตอนโดยใช้ปฏิกิริยาการดูดซับและการดูดซึมทางเคมี /
Author
กฤช ศรีบุญเรือง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QV ก271,TD ก271
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้นสารเมลามีนและสารตะกั่วของหน่อไม้นึ่งในถุงพลาสติก /
Author
อภิชิต กองเงิน
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX อ252,WA อ252
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปนเปื้อนทางเคมีและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้ในครัวเรือน : กรณีศึกษาเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อมรรัตน์ วิลัยศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ286ก 2557,WA อ286ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตขนมจีน : กรณีศึกษาอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศสินี แสงสว่าง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ศ312,WA ศ312
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากการคัดแยกขยะมูลฝอยมาหมักทำปุ๋ย /
Author
อภินันท์ ปิตาระเต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ257 2558,WA อ257 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปรับปรุงสภาวะสุขาภิบาลอาหารในครัวเรือนของ อสม. ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
นิรมล ศิริมนตรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA น645 2560,TX น645 2560
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
วีระ ศิริวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว842,WA ว842
Location
Central Library
Public Health Library

image
การปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดขอนแก่น /
Author
จิราพรรณ กลางคาร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ534,WE จ534
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาดัชนีคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา /
Author
วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว298,WA ว298ก
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ: บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ /
Author
กงพัฒน์ แกมนิล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก111ร,WT ก111ร
Location
Central Library
Public Health Library

image
การพัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อจากการทำงานของคนทำไร่อ้อย /
Author
ธีรศักดิ์ พาจันทร์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ธ654,WE ธ654
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารของโรงครัววัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ศศธร น้อยอามาตย์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TX ศ286 2557,WA ศ286 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ /
Author
ปฐมา ไวยวุฒินันท์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป145
Location
Central Library
Public Health Library

image
การมีส่วนร่วมในการลดการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของกลุ่มเกษตรกรปลูกพุทรา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ภัคนันท์ เรืองช่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ภ319ก 2558,WA ภ319 2558
Location
Central Library
Public Health Library

image
การเปรียบเทียบอัตราความผิดพลาดของการนำเข้าข้อมูลด้วยหน้าจอป้อนข้อมูล 2 แบบ /
Author
สงบ เสริมนา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส137,WA ส137
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles