Search again

Found: 1,072  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การตรวจจับสแปมสำหรับกลุ่มเฟซบุ๊กแบบปิด /
Author
ณัฐนันต์ วัชเรนทร์วงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ณ329 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจสอบความคงทนต่อการเบรกดาวน์ของฉนวนอีพ็อกซีเรซินที่ถูกเติมด้วยนาโนคอมโพสิทซิงก์ออกไซต์ด้วยการทดสอบโดยใช้แรงดันอิมพัลส์บวกและลบ /
Author
มิ่งขวัญ ไชยวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ม556 2560
Location
Central Library
Engineering Library

image
การตรวจสอบปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดรับประทานฝักสดและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของปริมาณแคโรทีนอยด์ในข้าวโพดหวาน /
Author
อัญจนา จันทร์ปะทิว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ283
Location
Central Library

image
การตรวจสอบแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อการเข้าร่วมตรวจคัดครองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรงในประชากรไทย อายุ 45-74 ปี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง /
Author
วีรพล โคตรหานาม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ930
Location
Central Library
Public Health Library

image
การตอบสนองการทำแผนแบบมีส่วนร่วมต่อความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
ชยานันท์ อามาตย์ทัศน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ช195 2560
Location
Central Library

image
การตอบสนองของพันธุ์มันสำปะหลัง ต่อการจัดการปุ๋ยไนโตรเจนและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน /
Author
ภากร พันธุพาน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ154
Location
Central Library

image
การตัดสินใจดำเนินการของครูต่อแนวคิดของนักเรียนในลำดับบทเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
กิตติพศ รบศึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ก674ต 2560,วพ1342
Location
Central Library
Education Library

image
การตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดงานในจังหวัดหนองคายและอุดรธานี/
Author
จริยา บุตรเจริญ.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD จ167 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การตั้งชื่อที่พักอาศัยในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น /
Author
คอง เตอ ผิง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ413
Location
Central Library

image
การตั้งชื่อเกาะในประเทศไทย/
Author
เกอะ หนาน หลิน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ231
Location
Central Library

image
การติดตามการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินและน้ำเสียโรงพยาบาลชุมชนบางประการในร่องซึม /
Author
ชัญชณาฎฐ์ สุวรรณวิวัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ139
Location
Central Library

image
การทดสอบความจำเพาะทางพันธุกรรมของคู่ผสมและการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของสมรรถนะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองลูกผสมระหว่างไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำ /
Author
พิริยาภรณ์ สังขปรีชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ116
Location
Central Library

image
การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีโรคร่วม /
Author
มาลีวรรณ เรืองเดช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม516 2560
Location
Central Library

image
การทำนายพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในวัยรุ่น /
Author
วาสินี วงศ์อินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ1366
Location
Central Library
Medical Library

image
การทำนายแนวโน้มของราคาหุ้นด้วยเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง กรณีตัวอย่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
วีรชาติ เลิศยิ่งยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ว826 2560
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles