Search again

Found: 2  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ /
Author
ประดิษฐ โทนะพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ป266ก
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานบางประการกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างที่มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากช่องนานา /
Author
เกษร บัวคำโคก
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RD ก814
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles