Search again

Found: 579  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางการบริหารงานส่งเสริมการจัดการความรู้ของชุมชนของสำนักงานการพัฒนาชุมชนอำเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
Author
อนิรุทธิ์ สัมฤทธิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ357
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) /
Author
อิสระพงษ์ เขียนปัญญา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ424
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์การปกครองอำเภอไซเสดภา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
จันมาลา กุสน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ253
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลชุมชน /
Author
จุฑารัตน์ กัมพลานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ290
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อรสา ทองโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG อ382น 2560
Location
Central Library
Education Library

image
แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการใช้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ/
Author
เบญจวรรณ นัยนิตย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ226
Location
Central Library

image
แนวทางการพัฒนาความสุขในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำหนักงานตำรวจแห่งชาติ/
Author
ปิยวรรณ คิดการ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ205
Location
Central Library

image
แนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น /
Author
สุมาลี สุวรรณกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ539
Location
Central Library

image
แนวทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเมืองขอนแก่น /
Author
สุมาลี สุวรรณกร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ฑิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ543
Location
Central Library

image
แนวทางจัดการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานจัดประชุมของธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับไมซ์ซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น /
Author
น้ำผึ้ง ศรีปุย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ532
Location
Central Library

image
แนวทางในการรณรงค์การไม่ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเลียนแบบ /
Author
วิชชุดา สีลาดเลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ465
Location
Central Library

image
แบบจำลองการแบ่งประเภทภาพโรคผิวหนังดดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม /
Author
นนทชัย ด่านภักดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ112
Location
Central Library

image
แบบจำลองเพื่อจำแนกกลุ่มลูกค้าสำนักพิมพ์ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล /
Author
วรเชฐ แก้วคำสัย.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ560
Location
Central Library

image
แผงเปลือกอาคารจากพืชผักไฮโดรโปนิกส์ทางตั้ง/
Author
อัตถสิทธิ์ ชื่นใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ390
Location
Central Library
Architecture Library

image
แรงงานหญิงลาวในจังหวัดมุกดาหาร: การปรับตัวการต่อรองและความสัมพันธ์ข้ามแดน /
Author
วทานีย์นฎา จงแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ265
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles