Search again

Found: 579  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พัฒนาการของผ้าซิ่นชัยภูมิ/
Author
คมกฤช ฤทธิ์ขจร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ355
Location
Central Library

image
พัฒนาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
อรพินธ์ ตันธนะสฤษดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LA อ97,มข./10-238 2522
Location
Central Library

image
พัฒนารูปแบบการลดการสัมผัสควันบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
เจริญชัย หมื่นห่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ492,RA จ731พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมอีสานในกลอนลำของหมอลำราตรีศรีวิไล /
Author
บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ418
Location
Central Library

image
ภาพแทนโสเภณีชายในวรรณกรรมไทย/
Author
คณินวรธันญ์ ไชยรบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ238
Location
Central Library

image
ภาวะผู้นำการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
พิเชษฐ์ จันทะศิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB พ654ภ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ภาวะผู้นำใฝ่บริการความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น /
Author
วันปิติ สมบูรณ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว434ภ 2560
Location
Central Library
Education Library

image
ภูมิปัญญาไม้ไผ่ขดเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย /
Author
พิชญ์ระวี สุรอารีกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ408
Location
Central Library
Architecture Library

image
ยุทธศาสตร์การรับมือของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราย่อย ภายใต้ภาวะราคาที่มีแนวโน้มผันผวนและลดลง กรณีศึกษาบ้านโนนสา ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ/
Author
ปิยะเนตร เนตรคุณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ172
Location
Central Library

image
ระดับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่เหมาะสมและการทดแทนปลาป่นในอาหารปลาโมง /
Author
ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ธ251 2558
Location
Central Library

image
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดและน้ำลูกตาของผู้เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
กรพิรา ศิริเวชช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ก169 2559
Location
Central Library

image
ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับส่งต่อของผู้ป่วยโดยใช้เว็บเซอร์วิส /
Author
เบญญดา ศิริวัลลภ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ589
Location
Central Library

image
ระบบจัดการทรัพยากรการเรียนรู้แบบมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยี SMIL /
Author
ยศวริศ สุริสาร.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ568
Location
Central Library

image
ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางในวิสัยทัศน์การเคลื่อนที่ และลงจอดสำหรับการเคลื่อนที่เร็วโดยใช้เทคนิคสหสัมพันธ์ของภาพสามมิติแบบสเตอริโอสโคปิก /
Author
สุทธินันท์ ลุนเพ็ง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ577
Location
Central Library

image
ระบบติดตามและตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพเชื้อก้อนเห็ด /
Author
อนุวัฒน์ ใจดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ572
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles