Search again

Found: 118  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พัฒนารูปแบบการลดการสัมผัสควันบุหรี่ในกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน /
Author
เจริญชัย หมื่นห่อ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ492,RA จ731พ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ภาพสะท้อนความคิดของอาการน้ำตาลในเลือดต่ำตามการรับรู้ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 /
Author
ศุภลักษณ์ ศิริวานิชย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ศ721ภ 2559
Location
Central Library
Nursing Library

image
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ประภัสสร ขจรพิพัฒน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป338ภ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
ภาวะพึ่งพาและความต้องการของผู้สูงอายุที่มารับบริการหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง /
Author
ทติยา เทพขุนทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ท111ภ 2559,WT ท111 2559
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image
ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายในบริบทอีสาน /
Author
อาริยา สอนบุญ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT อ657 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์กลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว /
Author
พงเพชร หาดาวเฮือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ111 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลของรัฐที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
คำมี สุวรรณคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ค375 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สมรรถนะของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการพยาบาลในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
นิตยา ธีรวิโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT น577ส 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
สุขภาพจิตของผู้หญิงไทยที่เปลี่ยนศาสนาจากพุทธเป็นอิสลามในบริบทอีสาน /
Author
สรวงสุดา เจริญวงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BP ส341 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
องค์ประกอบสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
พัชรินทร์ เกตษา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT พ523อ 2558
Location
Central Library
Nursing Library

image
องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน /
Author
ปิยนุช อนุแก่นทราย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป619อ 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
เปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับความสามารถทางคลินิกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ถาวร ภาวงศ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ถ331ป 2561
Location
Central Library
Nursing Library

image
แนวทางการบริการทางสุขภาพสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติกลุ่มเปราะบางในระยะฟื้นฟู : กรณีศึกษาอุทกภัย /
Author
อังคณา จิรโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ488น 2559
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles