Search again

Found: 1,199  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การขยายเครื่องจักรการเรียนรู้แบบเอ็กซ์ตรีมแบบลำดับชั้นด้วยวิธีเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นสำหรับปัญหาการจำแนก /
Author
ขนิษฐา ภูมิรัตนประพิณ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ447
Location
Central Library

image
การคงประสิทธิภาพการบำบัดอากาศเสียโดยชุดถังปฏิกรณ์โปรยกรองชีวภาพแบบกวนชั้นตัวกลางต่ออนุกรมเพื่อกำจัดชีวมวลส่วนเกิน /
Author
อรุณ นาเทียมเขต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ399 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมการระบายอากาศด้วยระบบ Multi inlet สำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อแบบปิดในประเทศไทย /
Author
ชยานนท์ วิเศษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ช194 2559
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมทางสังคมของกลุ่มหมอลำผีฟ้าในการจัดการปัญหาระดับครอบครัวในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย /
Author
เกรียงไกร ผาสุตะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM ก767 2558
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคแอนแทรกโนสและรากปมของพริกโดย Streptomyces sp. ปฏิปักษ์ /
Author
รัติกาล ยุทธศิลป์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ร382 2558
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยวิธีประสมประสาน /
Author
ปุญญิศา ชารีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป652ก 2557
Location
Central Library

image
การควบคุมไรขาว Polyphagotarsonemus latus (banks) และเพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis hood โดยชีววิธีตามระดับการหงิกในพริก 4 พันธุ์ /
Author
พัชรา วงษ์คำอุด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB พ517ก 2559
Location
Central Library

image
การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคโคนเน่าลำต้นเน่าของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii และสารจากส่วนแยกย่อยที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ /
Author
เนตรดารา จันทร์อุตส่าห์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น784 2559
Location
Central Library

image
การคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกจากทางเดินอาหารสัตว์และอาหารหมักพื้นบ้านของไทยที่มีศักยภาพเบื้องต้นของการเป็นโปรไบโอติก /
Author
กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์.
Published
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ก387 2560
Location
Central Library
Veterinary Medicine Library

image
การคัดแยกเชื้อราชอบร้อนที่ผลิตเอนไซม์เดกซ์แทรนเนสและการทำบริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ /
Author
พัชราพร นนยงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QP พ517 2559
Location
Central Library

image
การคัดแยกแบคทีเรีย Clostridium จากแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตบิวทานอล /
Author
ณัฐปภัสร์ ผาจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ336 2557
Location
Central Library

image
การคาดคะเนเพศและความสูงจากรอยพิมพ์เท้าของบุคคลเปรียบเทียบกับภายวิภาคศาสตร์ของเท้า : กรณีศึกษาจังหวัดหนองคายและอุดรธานี /
Author
ชลธิชา ประทุมชาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ช224ค 2559
Location
Central Library

image
การคำนวณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกและสมบัติทางเทอร์โมอิเล็กทริกของสารโลหะผสม Ge1-x-y SixSny /
Author
เมธี นามบุดดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ม738 2558
Location
Central Library

image
การคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/
Author
ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ป523ค 2558
Location
Central Library
Education Library

image
การค้นหากฎความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการวางแผนจับกุมอาชญากรรมไม้พะยูง /
Author
ฤทธิ์ ลาวพนม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ฤ172 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles