Search again

Found: 79  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของสูตรตำรับและวิธีการพอกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันโรคเน่าคอดินต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ /
Author
จักรพงษ์ กางโสภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ233ผ 2557
Location
Central Library

image
ผลของโปรแกรมการนวดสัมผัสร่วมกับการร้องเพลงกล่อมโดยมารดาต่อการเจริญเติบโตและระยะเวลาหลับรวมของทารกแรกเกิด /
Author
ถิรนันท์ พัวพันธ์พงศ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ถ412 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของโปรแกรมการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองร่วมกับเครือข่ายสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี /
Author
ผกามาศ ศรีหริ่ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ผ115ผ 2557,WG ผ115 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
ผลของโปรแกรมพัฒนาการปรับตัวโดยใช้กระบวนการกลุ่มของวัยรุ่นหญิงที่ใช้สารเสพติด /
Author
ปัทมา ทหารไทย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF ป533ผ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของโปรแกรมสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ให้การพึ่งพาเด็กวัยเรียนโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่เริ่มเข้าสู่ระยะสุดท้าย /
Author
ประกายแก้ว ศิริพูล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ป191 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลของไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตร้าฟิลเตรชั่นต่อคุณภาพและความคงตัวของน้ำมะเม่า /
Author
ดวงชีวัน อินทร์แสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ด167 2557
Location
Central Library

image
พฤติกรรมของผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กที่มีผลต่อฟันกรามแท้ซี่แรกผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
จิตรา สุวรรณพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RK จ456 2557,WU จ456 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
พัฒนาการของพิธีกรรมบูชาพระธาตุสองฝั่งโขง /
Author
วีรยุทธ เลิศพลสถิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ว833 2557
Location
Central Library

image
ภาชนะดินเผาอีสาน : รูปแบบ หน้าที่ คุณค่าและสถานะในระบบสะสม /
Author
สมิต ตะกรุดแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GN ส312 2557
Location
Central Library

image
ภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในผู้ป่วยซึมเศร้าที่กำลังรับการรักษาที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ /
Author
จิรัฐิติกาล ดวงสา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM จ528 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร /
Author
อัญชสา สีนวนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S อ525ร 2557
Location
Central Library

image
ศึกษาอิทธิพลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและเวลาที่ส่งผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติทางโฟโต้อิเล็กทริกของซิงก์ออกไซด์บนแกรไฟต์ /
Author
นิศารัตน์ อินทร์บัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC น689 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากกิจการย้อมผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ปุณณดา ทะรังศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ป659 2557,WA ป659 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
สิมเวียงจันทน์ : รูปแบบ สุนทรียภาพ และคติสัญลักษณ์ /
Author
คำสุข แก้ววงชาย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ ค384 2557
Location
Central Library

image
องค์ประกอบสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทยภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน /
Author
ปิยนุช อนุแก่นทราย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ป619อ 2557
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles