Search again

Found: 79  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเกม /
Author
ถาง, จื่อเยี๋ยน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ถ316 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสอนแบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาส...
Author
สุวรรณี สุนธงศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ส875 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาคุณลักษณะและกระบวนการย่อยสลายไมโครซิสตินโดยแบคทีเรียน้ำจืด /
Author
ยุพิน ภูจอมใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QR ย421 2557
Location
Central Library

image
การศึกษาผลกระทบของอาคารชลศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำห้วยสายบาตรโดยใช้โปรแกรม SMS /
Author
สุรินทรา แก้วละมุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส861 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาผลการพัฒนาความคิดและผลงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมศิปะกระดาษสร้างสรรค์ของผู้เรียนระหว่าง 10-12 ปี โดยใช้แนวคิดสังคมอุดมฮัก (GCK4S) /
Author
ชลธาร เต็งเจริญกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ช223 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม /
Author
เดือนเพ็ญ ตุ่นคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ด935 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของเหล็กชุบเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลด้วยวิธีการจุ่มร้อน /
Author
ลลิตา เพียราษฎร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TN ล145 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การหาปริมาณแทนโทไซยานินในน้ำเม่าโดยเทคนิคสเปกโทรฟลูออโรโฟโทเมทรี /
Author
ศศิธร อุดชาชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ587
Location
Central Library

image
การหาปริมาณแอนโทไซยานินและผลของอลูมิเนียมไอออนต่อเสถียรภาพของน้ำเม่า /
Author
สินีนาฏ ภูมีศรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ585
Location
Central Library

image
การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการใช้กระดานดำ (Bansho) /
Author
อภิชาต แซ่อึ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q อ252 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
อิสราภรณ์ พรเพ็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ764ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงทางคติสัญลักษณ์ในประติมากรรมประดับสิมและวิหารเมืองหลวงพระบาง /
Author
สุพาสน์ แสงสุรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ส831 2557
Location
Central Library

image
การเพิ่มประสิทธภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยด้วยข้าวฟ่างหวานเพื่อสนับสนุนการผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์ /
Author
น้ำฝน ถาวะโร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น525 2557
Location
Central Library

image
คติสัญลักษณ์งานพุทธศิลป์ในอาฮามเมืองหลวงพระบาง /
Author
จำนงค์ กิติสกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ จ344 2557
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ของความเชื่อด้านสุขภาพกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ /
Author
กุสุมาพร ไชยปัดชา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QX ก732 2557,RC ก732ค 2557
Location
Central Library
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles