Search again

Found: 21  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ /
Author
จารุนี อารีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN จ325 2557
Location
Central Library

image
การปรับตัวภายใต้วิถีแห่งซิกข์ในสังคมไทย /
Author
อภิรัฐ คำวัง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมและการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
Call Number
DS อ261 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจากข้าวโพดหวานลูกผสมฝักเล็ก /
Author
กฤติยาณี จันทร์หนู.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก277 2557
Location
Central Library

image
การพัฒนาหลักสูตรสำหรับคุณแม่วัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /
Author
พินโย พรมเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ พ682 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเกม /
Author
ถาง, จื่อเยี๋ยน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ถ316 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสอนแบบโครงงานร่วมกับการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาส...
Author
สุวรรณี สุนธงศิริ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ส875 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลการพัฒนาความคิดและผลงานสร้างสรรค์จากกิจกรรมศิปะกระดาษสร้างสรรค์ของผู้เรียนระหว่าง 10-12 ปี โดยใช้แนวคิดสังคมอุดมฮัก (GCK4S) /
Author
ชลธาร เต็งเจริญกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
N ช223 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) รายวิชา ส31101 สังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม /
Author
เดือนเพ็ญ ตุ่นคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
H ด935 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเตรียมความพร้อมครูเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 /
Author
อิสราภรณ์ พรเพ็ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB อ764ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเปลี่ยนแปลงทางคติสัญลักษณ์ในประติมากรรมประดับสิมและวิหารเมืองหลวงพระบาง /
Author
สุพาสน์ แสงสุรินทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
ND ส831 2557
Location
Central Library

image
คติสัญลักษณ์งานพุทธศิลป์ในอาฮามเมืองหลวงพระบาง /
Author
จำนงค์ กิติสกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BQ จ344 2557
Location
Central Library

image
ความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งกำไรกับการรักษาเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย /
Author
นัฐนิจ บำรุงญาติ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF น391 2557
Location
Central Library

image
ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนต่อปราสาทวัดพู แขวงจำปาสัก สปป.ลาว /
Author
ทัศน์ไท พลมณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
DS ท359ค 2557
Location
Central Library

image
ผลของการออกกำลังกายแบบตารางเก้าช่องต่อเปอร์เซ็นต์ไขมันและสมรรถภาพทางกายในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีน้ำหนักเกิน /
Author
อนุสรณ์ ส่องแสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV อ231ผ 2557
Location
Central Library

image
ผลของการให้คำปรึกษารายบุคคลเพื่อลดความเครียดของผู้ดูแลผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหว /
Author
พิชญ์สิณี ศรีเตชะ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BF พ639ก 2557
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles