Search again

Found: 31  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การศึกษาผลกระทบของอาคารชลศาสตร์ต่อปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำห้วยสายบาตรโดยใช้โปรแกรม SMS /
Author
สุรินทรา แก้วละมุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TC ส861 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การศึกษาพฤติกรรมทางเคมีไฟฟ้าของเหล็กชุบเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมรีไซเคิลด้วยวิธีการจุ่มร้อน /
Author
ลลิตา เพียราษฎร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TN ล145 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การหาปริมาณแทนโทไซยานินในน้ำเม่าโดยเทคนิคสเปกโทรฟลูออโรโฟโทเมทรี /
Author
ศศิธร อุดชาชน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ587
Location
Central Library

image
การหาปริมาณแอนโทไซยานินและผลของอลูมิเนียมไอออนต่อเสถียรภาพของน้ำเม่า /
Author
สินีนาฏ ภูมีศรี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ585
Location
Central Library

image
การอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่มีการใช้กระดานดำ (Bansho) /
Author
อภิชาต แซ่อึ้ง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Q อ252 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การเพิ่มประสิทธภาพการใช้ที่ดินในระบบการปลูกอ้อยด้วยข้าวฟ่างหวานเพื่อสนับสนุนการผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์ /
Author
น้ำฝน ถาวะโร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB น525 2557
Location
Central Library

image
บทบาทของสื่อการเรียนรู้ในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน /
Author
จารุวรรณ ชินอ่อน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA จ337บ 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลการเรียนรู้เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT /
Author
ขวัญจิตต์ เชาว์พานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC ข257 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ผลของการพรีทรีตเมนท์ด้วยเอนไซม์ต่อไมโครฟิลเตรชั่นของนํ้ามะขามป้อม /
Author
กรองกาญจน์ พฤกษ์พายัพไพศาล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ก185 2557
Location
Central Library

image
ผลของระยะเก็บเกี่ยว การเตรียมผลิตผล และอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อปริมาณสารสำคัญในหัวแก่นตะวัน /
Author
มยุรฉัตร เผือกไร่.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ม186ผ 2557
Location
Central Library

image
ผลของสูตรตำรับและวิธีการพอกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันโรคเน่าคอดินต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ /
Author
จักรพงษ์ กางโสภา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB จ233ผ 2557
Location
Central Library

image
ผลของไมโครฟิลเตรชั่นและอัลตร้าฟิลเตรชั่นต่อคุณภาพและความคงตัวของน้ำมะเม่า /
Author
ดวงชีวัน อินทร์แสง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ด167 2557
Location
Central Library

image
รูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของเกษตรกร /
Author
อัญชสา สีนวนแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S อ525ร 2557
Location
Central Library

image
ศึกษาอิทธิพลของค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและเวลาที่ส่งผลต่อโครงสร้างและคุณสมบัติทางโฟโต้อิเล็กทริกของซิงก์ออกไซด์บนแกรไฟต์ /
Author
นิศารัตน์ อินทร์บัว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QC น689 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
อนุสาวรีย์: ภาพสะท้อนด้านอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ การเมือง และการพัวพันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ไม่สิง จันบุดดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ม981 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles