Search again

Found: 69  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
พิพิธภัณฑ์ของเล่นซุปเปอร์ฮีโร่ /
Author
นฤบดินทร์ รักษ์มณี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น273 2559
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองศรีราชา /
Author
ดุสิตา บุญนาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ด766พ 2559
Location
Architecture Library

image
พิพิธภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองอีสาน จังหวัดขอนแก่น /
Author
ศุภณัฐ ปิยกานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ686 2559
Location
Architecture Library

image
พื้นที่เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน บางหว้า กรุงเทพมหานคร /
Author
สินาภรณ์ ณฐาคำโคกกรวด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส727พ 2559
Location
Architecture Library

image
พื้นที่เรียนรู้สภาวะความเครียด /
Author
ปาริตต์ หินหมื่นไวย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป554พ 2559
Location
Architecture Library

image
ระดับกรดอะมิโนเมทไธโอนีนที่เหมาะสมและการทดแทนปลาป่นในอาหารปลาโมง /
Author
ธนาวัฒน์ ศิริปริญญานันต์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SH ธ251 2558
Location
Central Library

image
รีสอร์ทสอนทำอาหารปราณบุรี /
Author
นภนันท์ บุญญศาสตร์พันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น191 2559
Location
Architecture Library

image
รีสอร์ทเมืองพัทยา /
Author
สุชีรา มะลิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส763 2559
Location
Architecture Library

image
ศีลบำบัด /
Author
ภานุวัฒน์ เจริญยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ภ447ล 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดน่าน /
Author
อภิญญา งามทองใบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ253น 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ดิน เพื่องานสถาปัตยกรรม จ.ชัยภูมิ /
Author
ศรัณย์ พินพาท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ161ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
พิมพมาศ กองเพียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ718ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี /
Author
เบญจรัตน์ ศิริจีระชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA บ786 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา /
Author
กมลวรรณ บัวศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก137 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติสึนามิ จังหวัดภูเก็ต /
Author
นันฑิตา ชะชิกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น413ศ 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles