Search again

Found: 45  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
รีสอร์ทเมืองพัทยา /
Author
สุชีรา มะลิลา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส763 2559
Location
Architecture Library

image
ศีลบำบัด /
Author
ภานุวัฒน์ เจริญยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ภ447ล 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดน่าน /
Author
อภิญญา งามทองใบ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ253น 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ดิน เพื่องานสถาปัตยกรรม จ.ชัยภูมิ /
Author
ศรัณย์ พินพาท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ161ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัยสำหรับเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
พิมพมาศ กองเพียร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ718ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้นาเกลือ จังหวัดเพชรบุรี /
Author
เบญจรัตน์ ศิริจีระชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA บ786 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา /
Author
กมลวรรณ บัวศรี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ก137 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้ภัยพิบัติสึนามิ จังหวัดภูเก็ต /
Author
นันฑิตา ชะชิกุล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น413ศ 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดฉะเชิงเทรา /cนิสสุตา วงษ์บาท.
Author
นิสสุตา วงษ์บาท.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA น694 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์กิจกรรมดนตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ปารณัท รัตนพันธ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป549 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นถิ่นอีสานเหนือ /
Author
สาริศา ราชกรม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส681 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภัทรสุดา แสงบัณฑิต.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SF ภ373 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครราชสีมา /
Author
ยุทธศาสตร์ ศุภซื่อสงวน.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ย365 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ จังหวัดภูเก็ต /
Author
ศิรินภา ศิริวิโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ศ457 2559
Location
Architecture Library

image
ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนประมง เกาะช้าง จังหวัดตราด /
Author
ณัฐชยา ไกรทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ณ322น 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles