Search again

Found: 220  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"อัปสราประดิษฐ์" ในพื้นที่เขาพนมรุ้ง /
Author
พรเทพ วรยศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
BL พ242 2559
Location
Central Library

image
ก /
Author
วิไลพักต์ นิลไสล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB|b

image
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทย : กรณีศึกษาครูโรงเรียนบ้านนาเรียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วิรินญา พลทอง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ว692 2559
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนการทุนทางสังคมในชุมชนชาวสวนยางพาราที่ถูกโยกย้ายในจังหวัดอุดรธานี /
Author
สกุลชาติ สิรถนอมทรัพย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HM ส127 2559
Location
Central Library

image
กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันธุรกิจร้านอาหารเพื่อสุขภาพในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย /
Author
พีรัสม์ ตันดี.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HD พ799 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบบดั้งเดิมในจังหวัดหนองคาย /
Author
ปุณยาภัทร์ บรรเทา.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
HF ม135 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
กลวิธีการเล่าเรื่องและอุดมการณ์ในวรรณกรรมเยาวชนที่ได้รับรางวัลนายอินทร์ อะวอร์ด /
Author
หทัยชนก แสงเปี่ยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ห134 2559
Location
Central Library

image
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเมืองขอนแก่น /
Author
ฤทธิพงษ์ รัตนพลที.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ฤ173 2559
Location
Central Library

image
การทดสอบประสิทธิภาพของสารละลายที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการป้ายและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างต่อปริมาณและความคงตัวของเขม่าปืนชนิดอนินทรีย์ /
Author
คุณิตา อ่อนละออ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ค649 2559
Location
Central Library

image
การทดสอบสโคปอินเซนซิทิฟวิทีเปรียบเทียบระหว่างเครื่องมือวิธีการทดลองทางเลือกและเครื่องมือแดมมิจสเคดดูล /
Author
ศิวรุต แปงใจ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA ศ543 2559
Location
Central Library

image
การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
ภรณ์ฑิพย์ วะทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG ภ176 2559
Location
Central Library

image
การบูรณาการแนวคิดของปัจเจกวิธาน (Folksonomy) ในการสร้างหัวเรื่องสำหรับทรัพยากรสารสนเทศในสาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์/
Author
นภัสกร กรวยสวัสดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z น195 2560
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างสายโซ่เข้าถึงเป้าหมายสุดท้ายเพื่อสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับพระพิมพ์ไทยเนื้อผง /
Author
จันทร์วิจิตร์ ไชยเดือน.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
BQ จ276 2559
Location
Nong Khai Campus Library

image
การประเมินการตัดสินฟุตบอลของกรรมการผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอล AIS ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประจำปี 2015 /
Author
กฤษดา ชาญวิจิตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ก284 2559
Location
Central Library
Education Library

image
การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านความเสมอภาคทางการศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสในสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 /
Author
ปิยะวุฒิ จันทะเกษ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ป622 2559
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles