Search again

Found: 682  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
สมรรถนะการรวมตัวของความต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Fusarium oxysporum F.SP. lycopersici race 2 ในมะเขือเทศ /
Author
วัชรา นาทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ว384 2558
Location
Central Library

image
สมรรถนะในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด /
Author
มนตรี ชื่นอุรา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ม151 2560
Location
Central Library
Education Library

image
สัณฐานวิทยาเนื้อเยื่อผิวหนังและการตอบสนองทางสรีรวิทยาในโคนมที่มีรูปแบบจีโนไทป์แตกต่างกันของยีน HSP70-2 /
Author
ทัศพร ศิริภักดิ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ท369 2559
Location
Central Library

image
สารพฤกษเคมีเบื้องต้นฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และต้านอนุมูลอิสระในพืชท้องถิ่นบางชนิด /
Author
โชติกา คุณประทุม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QK ช823 2559
Location
Central Library

image
สารอิเล็กโทรไลต์ที่มีอนุภาคคาร์บอนสำหรับแวนนาเดียมรีดอกซ์โฟล์วแบตเตอร์รี่ /
Author
ธีรภาพ ตันติสกล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TK ธ639 2558
Location
Central Library
Engineering Library

image
สโมสรฟุตบอลขอนแก่นยูไนเต็ด /
Author
สาธิน วิชาผา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส642 2559
Location
Architecture Library

image
สโมสรฟุตบอลนครราชสีมาและศูนย์ฝึกเยาวชน /
Author
พลากร หทัยทิพรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA พ455ส 2559
Location
Architecture Library

image
หอภาพยนตร์ เมืองพัทยา /
Author
สุภาณัฐ ฉ้งทับ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ส837ห 2559
Location
Architecture Library

image
หอศิลป์ร่วมสมัย /
Author
อินทัช เอกวานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA อ743 2559
Location
Architecture Library

image
ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้เทศบาลแสนสุข จังหวัดชลบุรี /
Author
ณัฐณิชา ชิโนดม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ณ329 2559
Location
Architecture Library

image
องค์ประกอบชนิดและความชุกชุมของคลาโดเซอแรนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ /
Author
วราภรณ์ มิ่งเมือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสำหรับครู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL ว321อ 2558
Location
Central Library

image
อนุสาวรีย์: ภาพสะท้อนด้านอัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ การเมือง และการพัวพันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว /
Author
ไม่สิง จันบุดดี.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ม981 2557
Location
Central Library

image
อัตราภาระทางชลศาสตร์ที่เหมาะสมของระบบถังตกตะกอนควบคู่กับระบบดีเอชเอสเพื่อการบำบัดน้ำเสียชุมชนในประเทศไทย กรณีศึกษา : น้ำเสียชุมชนเทศบาลนครขอนแก่น /
Author
วัชรพล โคตรเวียง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ว378อ 2559
Location
Central Library

image
อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปวริศน์ ปาลปุริม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ป492อ 2559
Location
Architecture Library

image
อาคารสำนักงาน กรุงเทพมหานคร /
Author
วันชัย มณีภาค.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NA ว426อ 2559
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles