Search again

Found: 115  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กระบวนการตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาไทยด้วยวิธีการแบบเปิด /
Author
ชญานิศวร์ ธรรมภัคศรันย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PL ช112 2557
Location
Central Library
Education Library

image
กระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ /
Author
จารุนี อารีรุ่งเรือง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
PN จ325 2557
Location
Central Library

image
กลไกและประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำและล้างกรองอัตโนมัติแบบไร้วาล์วควบคุม /
Author
อภิรักษ์ พงษ์จำนงค์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD อ259ก 2557
Location
Engineering Library

image
การกระจายตัวและความหลากชนิดของมวนน้ำจืดในแม่น้ำพอง /
Author
เบ็ญจมาศ สุกใส.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QL บ784 2557
Location
Central Library

image
การควบคุมโรคโคนเน่าของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) โดยวิธีประสมประสาน /
Author
ปุญญิศา ชารีรักษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
SB ป652ก 2557
Location
Central Library

image
การคัดแยกแบคทีเรีย Clostridium จากแหล่งธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตบิวทานอล /
Author
ณัฐปภัสร์ ผาจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ณ336 2557
Location
Central Library

image
การคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นที่เน้นการคิดวิเคราะห์ /
Author
วัชรี ทองทา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QH ว387ก 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดการเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองของสมาชิกกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา /
Author
พัชรินทร์ นิลโคตร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S พ523 2557
Location
Central Library

image
การจำลองพฤติกรรมคุณภาพน้ำแม่น้ำพองด้วยแบบจำลองSWATร่วมกับMIKE 11 /
Author
ณัฐพล ขอสวยกลาง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ณ342จ 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซชีวภาพ /
Author
ปาจรีย์ จินดากาญจน์.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP ป542 2557
Location
Engineering Library

image
การตรวจวัด HbA1c โดยวิธี Immunoassay และ ion-exchange high performance liquid chromatography ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 /
Author
จิราพร อาจวิชัย.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ533ก 2557,WK จ533ก 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การตั้งคำถามช่วยเหลือทางการเรียนเพื่อส่งเสริมการให้เหตุผลทางพีชคณิตในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด /
Author
สันติ บรรเลง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
QA ส581ก 2557
Location
Central Library

image
การประดิษฐ์และสมบัติทางชีวภาพของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่มีสังกะสีและ/หรือสตรอนเซียมแทนที่ในโครงสร้างและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ /
Author
ลิขิต เต็มพร้อม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TA ล413 2558
Location
Central Library

image
การประยุกต์ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการตลาดเชิงสังคมโดยใช้สื่ออีสานพื้นบ้าน (หมอลำ หมอแคน) เพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
มานิต ชาวงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC ม453 2557,WG ม453 2557
Location
Central Library
Public Health Library

image
การประหยัดพลังงานโดยเครื่องทำน้ำเย็นชนิด Oil-free magnetic bearing VSD centrifugal chiller ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
อรรถวิทย์ ดีนาง.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA อ362 2557
Location
Engineering Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles