Search again

Found: 2,207  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ภายในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการเป็นที่พักอาศัยชั่วคราวสำหรับผู้คุมงานในพื้นที่ก่อสร้าง /
Author
กาญญารัตน์ บุญสูงเพชร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก428 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์สำหรับคอนโดมิเนียมขนาดเล็กในอนาคต เขตพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจ กรุงเทพมหานคร 2025 /
Author
ณัฐพงศ์ กงแก้ว.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ณ336 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะด้านการรับประทานอาหารสำหรับเด็กพิการทางการเห็น อายุ 3-6 ปี : กรณีศึกษา : โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น /
Author
ธิติสุดา ธีรวิโรจน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ589 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดโคมไฟเซรามิคสไตล์ธรรมชาติเขตร้อนชื้นสำหรับตกแต่งภายใน /
Author
ธนรัตน์ สงวนตระกูล.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ธ152ซ 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบตัวละครและสื่อมัลติมีเดียภายใต้แบรนด์ "The munster" /
Author
ยุทธพิชัย พิมทุมมา.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NC ย358 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบนิตยสารแฟชั่นแจกฟรีสำหรับผู้หญิที่มีรูปร่างอวบ /
Author
ชฎาภรณ์ ทองคำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z ช114 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าภายใต้แบรนด์เฟมม์ โดยเทคนิค Eco print /
Author
สุธัญญาลักษณ์ มูลจันทร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ส783 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติสำหรับแบรนด์ “โคโมริ” /
Author
ธนาภา เจริญพร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GV ธ246 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัยที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกลุ่มไทดำภายใต้แบรนด์ Maymerry /
Author
นิสาชล หยองเอ่น.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK น695 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาตกแต่งบ้านจากลักษณะท่าทางของสุนัขพันธุ์ปั๊ก /
Author
เพียงฝัน วงศ์พรประทีป.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ944 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคชุดเทอราเรี่ยมที่มีแนวคิดมาจากความต้องการธรรมชาติของมนุษย์ /
Author
วนรัตน์ รัศมีรัตน์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ว163 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคสำหรับธุรกิจนวดสัปปายะ /
Author
ดาริกา โพธิ์วงษ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ด428 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผ้าทอมัดหมี่หลายตะกอสำหรับเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีเพื่อสวมใส่ทำงานภายใต้แรงบันดาลใจ "ผีเสื้อ" /
Author
ศุกร์ภาโชค เกษพานิช.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ศ653 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผ้าปักชาวเขาสำหรับเครื่องแต่งกายสตรีภายใต้แบรนด์ "เณติมา" /
Author
ชไมภัค นันท์หทัยภัค.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ช185 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราวสำหรับเครื่องแต่งกายลำลองสุภาพสตรี /
Author
กนกกานต์ ยงยอด.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ก124 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles