Search again

Found: 2,208  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะหลักของนักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดเลย /
Author
ศิราณี เสนานุช.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WA ศ444 2559
Location
Public Health Library

image
แรงจูงใจและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการบริหารเวชภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร /
Author
ปรัตถกร วงศ์กาฬสินธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
วพ513
Location
Central Library
Public Health Library

image
แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรในอนาคตของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรดีเด่นในจังหวัดอุดรธานี /
Author
อรนิภา สีคุณน้ำเที่ยง.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
S อ328 2560
Location
Central Library

image
แรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารระดับต้น (Young Executive M.B.A.) สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร /
Author
สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหานคร,
Call Number
HD ส341ร 2546
Location
Central Library

image
แหล่งไนโตรเจนทางเลือกสำหรับการผลิตกรดแลคติกจากน้ำคั้นลำต้นข้าวฟ่างหวาน โดย Lactococcus lactis IO-1 /
Author
อัมพวัน มีทรัพย์มั่น.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TP อ557 2558
Location
Central Library

image
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมกาแฟออกานิคสำหรับหมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ /
Author
ปริยฉัตร วีระพันธ์ยานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ป459 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบกระเป๋าจากผ้ามัดหมี่สำหรับนักท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาลาวภายใต้แบรนด์นวล (Nuann) /
Author
ดวงฤทัย ปรีดานนท์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ด226 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบกระเป๋าผู้หญิงโดยแรงบันดาลใจจากงานจักสานภาคอีสานภายใต้แบรนด์ ‘วีนีค’ /
Author
พัชฌ์พิรุณ ปกรณัมมาลย์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ515 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบของเล่นสำหรับกิจกรรมศิลปะบำบัดเพื่อเด็กออทิสติก : กรณีศึกษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสำหรับเด็กออทิสติก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
กัญญารัตน์ คึงจันทึก.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK ก384 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กที่มีภาวะกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น /
Author
อัญธิกา ธรรมธราธาร.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK อ532 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบของเล่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันสำหรับเด็กพิการทางสายตาระดับชั้นอนุบาล 1-3 /
Author
จุฑารัตน์ ช่วยหาร.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK จ631ค 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดราตรีลูกไม้จากเส้นใยสับปะรดภายใต้แบรนด์ ลา พีนัน /
Author
นันทวรรณ โพธิ์ศรี.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT|a 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดลำลองกึ่งราตรีสำหรับสุภาพสตรีโดยเทคนิคการทอแบบเกาะล้วงภายใต้แบรน์เพลสเสล /
Author
อนรรฆพร ฑีฆายุพันธุ์.
Published
วิทยานิพนธ์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT อ162 2559
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดออกงานสำหรับสุภาพสตรีด้วยเทคนิคการปักตกแต่งโดยได้รับแรงบันดาลใจจากราชินีอียิปต์โบราณ /
Author
พงศกร มงคล.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
NK พ112 2558
Location
Architecture Library

image
โครงการออกแบบชุดออกงานสำหรับสุภาพสตรีโดยใช้เทคนิคมูลาจภายใต้แรงบันดาลใจดอกไม้เมืองหนาว /
Author
สุณิสา จิตรนิยม.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TT ส763 2558
Location
Architecture Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles