Search again

Found: 19  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองเพื่อลดภาวะน้ำหนักเกินและการเข้ารักษาซ้ำในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลว /
Author
เพ็ญประภา ดวงจิตร์.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC พ889ผ 2561
Location
Nursing Library

image
ระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช /
Author
กิจวัฒ นาถวิล.
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
WM ก661ร 2561
Location
Medical Library

image
อาร์คีไทพ์ครูบาอาจารย์ในระบอบประเพณีกรีค ฮินดูและพระพุทธศาสนา /
Author
สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ.
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
GR ส739 2561
Location
Central Library

image
เปรียบเทียบการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของพยาบาลวิชาชีพในแต่ละระดับความสามารถทางคลินิกที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ /
Author
ถาวร ภาวงศ์.
Published
ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RT ถ331ป 2561
Location
Central Library
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles