Search again

Found: 5  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประเมินผลโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี /
Author
เจษฎา บพิตรสุวรรณ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB จ755ก
Location
Central Library

image
การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต โดยใช้หนังสือการ์ตูนร่วมกับการฝึกทักษะในวิชาสังคมศึกษา หน่วยที่ 3 สิ่งที่อยู่รอบตัวเราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /
Author
วิลาสินี ชำนาญกุล
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ว722
Location
Central Library

image
การศึกษาใช้สื่อมวลชนในการเรียนการสอนเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา /
Author
ฉวีวรรณ พันธุ์ดี
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ฉ179
Location
Central Library

image
ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อบทบาทของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวั...
Author
วิสูตร ทิพนี
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ว796
Location
Central Library

image
เลห์รักบุษา / ณารา
Author
ณารา
Published
พิมพ์คำ,
Call Number
นว ณ429ล 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles