Search again

Found: 6  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การสำรวจข้อมูลกิจกรรมกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ในประเทศไทย ปี 2542-2543 = A survey on activities of people living with HIV/AIDS groups in Thailand, 1999-2000 /
Author
ศันสนีย์ สมิตะเกษตริน
Published
กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
RA644.A25 ศ336,WC503 ศ336ก 2543
Location
Central Library
Medical Library

image
งานวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2521 /
Author
ทบวงมหาวิทยาลัย
Published
ทบวง,
Call Number
LB2369 ม246 2521
Location
Medical Library
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Nursing Library
Central Library

image
งานวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2522 /
Author
ทบวงมหาวิทยาลัย
Published
ทบวง,
Call Number
LB2369 ม246 2522
Location
Associated Medical Sciences Library
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library

image
ทำเนียบผลงานวิจัยที่ดำเนินการประมวลผล ... /
Author
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองทะเบียนการวิจัย
Published
กอง,
Call Number
LB1028 ค124ท
Location
Agriculture Library
Education Library
Nursing Library
Central Library
Medical Library

image
รายชื่อโครงการวิจัยและงบประมาณการวิจัยของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่เสนอเพื่อของบประมาณประจำปี ... และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติตรวจสอบตามมติคณะรัฐมนตรี /
Author
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล
Published
กอง,
Call Number
Q180 ค124ร
Location
Associated Medical Sciences Library
Medical Library
Nursing Library
Central Library
Education Library

image
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก :รายงานการดำเนินการ 2539-2550 = The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program /
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number
Z7405.R4 ค961
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles