Search again

Found: 876  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
ความพึงพอใจในบริการของผู้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย /
Author
กมลชนก เชื้อสะอาด
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ก131 2550
Location
Public Health Library

image

image

image
ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของ อสม. ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
สุพรรณ รัตนสีหา
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ส815 2550
Location
Public Health Library

image

image
ความรู้ เจตคติ ต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น/
Author
ทรงศักดิ์ ถูกคะเนย์
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ท151 2550
Location
Public Health Library

image

image

image

image
ความรู้และการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานศูนย์สุขภาพชุมชนศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ปี 2549/
Author
เบญจญาดา บึงไกร
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH บ796 2550
Location
Public Health Library

image

image
ความรู้และทัศนคติต่อการเกิดอุบัติภัยจากรถจักรยานยนต์ของผู้ป่วย โรงพยาบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น /
Author
วุฒิชัย ราชสีห์
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ว865 2550
Location
Public Health Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles