Search again

Found: 876  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับยาที่สถานีอนามัยในเขตตำบลโคกสำราญ กิ่งอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น /
Author
อุมาพร จันทะพาหะ
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH อ846 2550
Location
Public Health Library

image

image

image
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Proceedings research confe...
Author
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย"
Published
สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
LG395.T5.น267 ก475 2550
Location
Central Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image

image

image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ /
Published
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number
QE599.T5 ก491ชม
Location
Central Library

image

image
การประเมินผลการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา .../
Published
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ,
Call Number
LG395.T5.ข285 ก491,มข.23/09-4
Location
Central Library

image
การประเมินผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 /
Author
อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
Published
กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number
H97 อ259
Location
Central Library

image

image

image
การประเมินผลศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 /
Author
นรินยา สุภาพพูล
Published
กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number
JQ1746.Z3 น249
Location
Central Library

image
การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชนในจังหวัดนำร่อง 17 จังหวัด /
Author
อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์
Published
กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม,
Call Number
HV9960.T5 อ259
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles