Search again

Found: 31  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Proceedings research confe...
Author
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย"
Published
สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
LG395.T5.น267 ก475 2550
Location
Central Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การศึกษาความรู้เจตคติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล = The study of knowledge and attitude regarding quality assurance system of the student nurses in Prachomklao College of Nursing ...
Author
สรัลรัตน์ พลอินทร์
Published
วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี,
Call Number
LB2324 ส349
Location
Nursing Library

image

image

image

image

image
นโยบายสาธารณะประเด็นวัฒนธรรมสงกรานต์ปลอดภัยสนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ : กรณีศึกษาถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น /
Published
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์,
Call Number
HV5283.T52K45 น199
Location
Central Library
Nursing Library

image
ผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย : การสำรวจกลุ่มผู้สูบบุหรี่ระดับประเทศ รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549) ภายใต้โครงการ International tobacco control policy-Southeast Asia /
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HV5770.T52 ผ191 2549,QV137 ผ191 2549
Location
Education Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library

image

image

image
รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ /
Author
กฤตยา อาชวนิจกุล
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
HD6067.2.T5 ก276
Location
Central Library
Medical Library
Nursing Library

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles