Search again

Found: 1,118  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การดูแลสุขภาพช่อปากของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดอนจานวิทยาคม ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
ขจรศักดิ์ สีวาที
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ข136 2551
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผุ้ป่วยโรคเบาหวาน ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนบาง ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี/
Author
วิภาพร วันหลัง
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ว649 2550
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย /
Author
วารุณี บริวัน
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ว486 2550
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการตรวจรักษาในคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ธีรวรรณ ปะวะสี
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ธ646 2553
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 4 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
Author
ศิริญา เห็มศรี
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ศ452 2551
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในเขตตำบลสำราญ กิ่งอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
กรุงชัย อรัญเพิ่ม
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ก259 2549
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตนเองของสตรีวัยหมดประจำเดือนในตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร /
Author
วันเพ็ญ สูงสง่าวงศ์
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ว435ก 2547
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพตัวเองของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
ศิรินาฎ ใจปานแก่น
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ศ459 2550
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพฟันของเด็กวัยก่อนเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็ก ตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี /
Author
ภัสธิยะกุล ชาวกะมุด
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ภ381
Location
Public Health Library

image
การบริโภคอาหารของนักเรียนวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนศรีวิไลวิทยา อำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย /
Author
เทพคนอง มหาวัง
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ท598 2547
Location
Public Health Library

image
การบริโภคอาหารของวัยผู้ใหญ่อายุ 40-59 ปี ในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านมหาไชย ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
อารีรัตน์ โยธิเสน
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH อ663 2551
Location
Public Health Library

image

image
การปฏิบัติกิจกรรมของ อสม. ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น /
Author
กรกมล รักษาบุญ
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ก152 2551
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles