Search again

Found: 1,118  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การจัดการทางสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ = Health education and health promotion management /
Author
รุจิรา ดวงสงค์. kku-ph.
Published
ภาควิชาสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RA440.5 ร661,WA590 ร661 2550
Location
Central Library
Medical Library
Public Health Library

image
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื่องการพูดและการฟังเพื่อวิจารณ์การพูดในที่ชุมชนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินชั...
Published
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข,
Call Number
PN4129.T5 ก446,WY18 ก446 2551
Location
Central Library
Public Health Library

image
การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ = Household resources allocation and response towards AIDS-related illnesses /
Author
วาสนา อิ่มเอม
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA644.A25 ว491,WC503 ว491ก 2542
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library

image
การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม/
Author
วีระ ดีพูน
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ว841 2550
Location
Public Health Library

image
การดำเนินงานถนนอาหารปลอดภัย อำเภอเมืองจังหวัดอุบราชธานี/
Author
ศรัณย์พงศ์ สายดวง
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ศ161 2550
Location
Public Health Library

image

image
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้นำชุมชน ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปณิดา โพธิ์พันธะราช
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ป144 2553
Location
Public Health Library

image
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Author
วุฒิพงษ์ อัคคะปะชะ
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ว867 2548
Location
Public Health Library

image

image
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนกับสถานีอนามัยเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว/
Author
นงค์เยาว์ เพ็ชรสมบัติ
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH น146 2546
Location
Public Health Library

image

image
การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานสถานีอนามัยบ้านแสนสุข ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น/
Author
กุลทรัพย์ พลังภูเขียว
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ก852 2546
Location
Public Health Library

image
การดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ /
Author
อิสริยาภรณ์ สุรีสีหเสนา
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.Ph อ764 2549
Location
Public Health Library

image
การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการในสถานีอนามัยบ้านคำบิด ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร /
Author
กาญจนา อาษาสร้อย
Published
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Pro.re.PH ก425 2551
Location
Public Health Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles