Search again

Found: 497  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
"ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน' : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบายกรณีศึกษากัมพูชามองไทยคนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร /
Published
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
Call Number
DS575.5.K3 ช523
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
128491 สัมมนาทางการประมง = Seminar in fisheries /
Published
สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
SH331 ห159 2554
Location
Nong Khai Campus Library

image
35 ปี สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Published
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
QH540.83.T5 ส647
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยสลายเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์สลายเซลลูโลสสำหรับการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากเซลลูโลส = Isolation of cellulose-hydrolytic bacteria and applicatio...
Author
พรทิพย์ เพ็ญทองดี
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na พ239ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการจำแนกเชื้อยีสต์และแบคทีเรียที่ผลิตกรดที่ได้จากการหมักลูกพลับ = Identification of yeast and acetic acid bacteria isolated from the fermentation and acetification of persimmon...
Author
วีรวัต ดีสนิท
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ว836ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการประเมินระดับมลภาวะในน้ำโดยการวิเคราะห์ตัวแปรทางเคมีโดยใช้สมการถดถอยในการวิเคราะห์ /
Author
อารียา อุบลพิทักษ์
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na อ663ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการผลิตเอนไซม์ไซลาเนส โดยเชื้อรา Themoascus aurantiacus จากชานอ้อยในถังหมักแบบเติมอากาศ = Production of xylanase by Themoascus aurantiacus from sugar cane bagasse in an aerated...
Author
มุกระวี พื้นสะอาด
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ม623ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการผลิตไซลาเนสโดยใช้โพรไมโครโมโนสปอร่า สปีชีส์ มารส์ ร่วมกับฟางข้าวภายใต้สภาวะแบบไม่ปลอดเชื้อ = Production of xylanase by Promicromonospora sp MARS with rice straw under non st...
Author
นิภาวรรณ วงษ์โคกสูง
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na น627ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรระหว่าง COD และ BOD ของน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำตาล /
Author
ณัฐสุดา หอมทอง
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ณ371ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการใช้ไคโตซานกำจัดไออนของโลหะหนักที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ /
Author
ปิยะดา สืบเสือ
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ป621ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวบ่งชี้มลพิษสารเคมีทางน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำโยเบ ไนจีเรีย /
Author
ขนิษฐา จันทเวทย์
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na ข226ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
931 491 วิชาสัมมนาเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อประสิทธิผลทางอุณหภูมิของหลังคาเขียวแบบปล่อย /
Author
อดิศักดิ์ ตะริศูนย์.
Published
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Na อ129ส 2556
Location
Nong Khai Campus Library

image
939 493 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย : The food consumption behavior and exe...
Author
สุนิสา สุดน้อย.
Published
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย,
Call Number
Pro.re.NK/Sp ส818 2557
Location
Nong Khai Campus Library

image
CLMV pulse = ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศกัมพูชา /
Published
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5415.33.C3 ซ351 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
CLMV pulse = ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว /
Published
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HF5415.33.L3 ซ351 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles