Search again

Found: 192  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
กรณีตัวอย่าง : รูปแบบการวิจัยและพัฒนาทั้งโรงเรียนของนักวิจัยในพื้นที่โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน /
Author
ศศิธร เล็กสุขศรี
Published
กลุ่มงานผู้เรียนและหลักสูตร สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
Call Number
LB1060 ศ291
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดทำหนังสือสำหรับนักเรียน We are APEC : Thailand โดยใช้กระบวนการวิจัย /
Author
อรุณศรี อนันตรศิริชัย
Published
กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,
Call Number
LB3045 อ417
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดสรรทรัพยากรและการตอบสนองของครอบครัวต่อภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ = Household resources allocation and response towards AIDS-related illnesses /
Author
วาสนา อิ่มเอม
Published
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,
Call Number
RA644.A25 ว491,WC503 ว491ก 2542
Location
Central Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library

image
การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศอังกฤษ /
Published
กลุ่มงานพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,
Call Number
Q183.4.G7 ก469
Location
Central Library
Education Library

image

image
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3 ความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร = Proceedings research confe...
Author
การประชุมทางวิชาการ "นเรศวรวิจัย"
Published
สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
LG395.T5.น267 ก475 2550
Location
Central Library
Education Library
Engineering Library
Medical Library
Nursing Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library

image
การประชุมทางวิชาการปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน 21-23 มกราคม 2553 /
Author
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. การประชุมวิชาการ
Published
โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,
Call Number
Q179.92 ม241 2553
Location
Central Library
Agriculture Library
Architecture Library
Education Library
Medical Library
Public Health Library
Pharmaceutical Sciences Library
Nong Khai Campus Library

image
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา 2545 = Educational Researh Presentation 2002 : 1 กุมภาพันธ์ 2545 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Author
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB1028 ก482 2545,มข.5/08-3 2545
Location
Central Library
Education Library

image

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองฟิลิปปินส์ = Economic and political development philippins /
Author
สีดา สอนศรี
Published
คบไฟ,
Call Number
HC453 ส733
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองอินโดนีเซีย= Economic and political development Indonesia /
Author
วิทยา สุจริตธนารักษ์
Published
คบไฟ,
Call Number
HC447 ว582
Location
Central Library
Education Library

image
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองเวียดนาม = Economic and political development Vietnam /
Author
ศรีประภา เพชรมีศรี
Published
คบไฟ,
Call Number
HC444 ศ223
Location
Central Library
Education Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles