Search again

Found: 62  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
Raising boys ลูกชาย เลี้ยงอย่างไรให้ดี = Raising boys : why boys are different - and how to help them happy and well-balanced men /
Author
บิดอล์ฟ, สตีฟ.
Published
รักลูกบุ๊คส์,
Call Number
HQ777 บ329ร 2557
Location
Nursing Library

image
กาดำสำราญเลือด 4.2 = A feast for crows /
Author
มาร์ติน, จอร์จ อาร์ อาร์
Published
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number
นว ม464ด 2557
Location
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน /
Author
ทิพวรรณ ถามะพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ท478จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ในการสอนเรื่องเพศแก่ลูกวัยรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล /
Author
สุคนธ์ทิพย์ นรสาร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส748
Location
Central Library
Nursing Library

image
การปฏิบัติการเลี้ยงดูวัยรุ่นชายของบิดามารดาและพฤติกรรมเสี่ยง ณ ตำบลจารย์ตำรา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา /
Author
สุพรรณี นาควิริยะพงศ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส829ก 2557
Location
Nursing Library

image
การพยาบาลครอบครัวผู้ป่วยโรคหอบหืดวัยสูงอายุในตำบลหนึ่งของอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อลิสา รัฐวงษา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC อ428
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาการให้บริการเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัว /
Author
สุภาภรณ์ บุญยานาม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส838ร 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาชุดข้อมูลเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมก่อนรับยาเคมีบำบัดหอผู้ป่วยพิเศษสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น /
Author
จิราพร คล่องการ
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ533พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยในกลุ่มวัยรุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น /
Author
ปานจันทร์ จิตรีพรต
Published
รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ป546 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาสื่อวิดิทัศน์การเตรียมคลอดงานฝากครรภ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด /
Author
ปิยวรรณ หาญเวช
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RG ป619พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาหลักสูตร = Curriculum development /
Author
บุญเลี้ยง ทุมทอง
Published
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
LB2806.15 บ565 2557
Location
Nursing Library
Veterinary Medicine Library

image
การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มีคนพิการด้านสติปัญญาและพัฒนาการ /
Author
ธิรากร มณีรัตน์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ธ611 2557
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ /
Author
เสาวนีย์ ภูงามเงิน
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RJ ส942
Location
Central Library
Nursing Library

image
การพัฒนาแบบคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด /
Author
เจษฎาภรณ์ ศรีบุญเรือง
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
RC จ755พ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การศึกษารายกรณีครอบครัวที่มีสมาชิกติดสุราที่เข้าร่วมโครงการ"กุมภวาปีโมเดล" ณ ชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
กิตติยาพร จันทร์ชม
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HV ก674ศ 2557
Location
Nursing Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles