Search again

Found: 1,532  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน /
Author
ทิพวรรณ ถามะพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ท478จ
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ในการสอนเรื่องเพศแก่ลูกวัยรุ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล /
Author
สุคนธ์ทิพย์ นรสาร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HQ ส748
Location
Central Library
Nursing Library

image
การจัดการแรงงานลาวในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา /
Author
จันทร์เพ็ญ เกตุสำโรง
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ272ก
Location
Central Library

image
การจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านการอ่านในวัดในจังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ชมนาด บุญอารีย์. kku-hs.
Published
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
Z1003.5.T5 ช166
Location
Central Library

image
การจัดการโครงการทางวิชาการสำหรับครูประถมและรูปแบบโครงการฝึกอาชีพ = The management of The Academic Project for Primary Teachers and the Career Training Program /
Author
กุลจิรา รักษนคร. kku-ed.
Published
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD5715.5.T5 ก725 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การจัดค่ายนันทนาการ /
Author
ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ
Published
กลุ่มนันทนาการเพื่อเด็กและเยาวชน สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,
Call Number
GV192 ป452 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาโดยการเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน : คู่มือการปฏิบัติงาน /
Author
กาญจนา กว้างตระกูล
Published
งานการเงินและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,
Call Number
JF1525.P85 ก425 2557
Location
Central Library

image
การจัดตารางสอบด้วยวิธีการบรรจุงาน : กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น /
Author
จรูญลักษณ์ สุพร
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LG จ181 2557
Location
Central Library

image
การจัดทำต้นแบบแนวทางการกำหนดพื้นที่ศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมบริเวณบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา/
Published
กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,
Call Number
HD ก446จ 2557
Location
Central Library

image
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดขอนแก่น /
Author
คุณาสิน โพธิ์ทอง
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ค649 2557
Location
Central Library

image
การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่งคงของเทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น /
Author
กฤษฏา เงาศิลป์ชัย
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ก279จ 2557
Location
Central Library

image
การจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดชัยภูมิเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน /
Author
ศศิธร รัตนประยูร
Published
การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ291 2557
Location
Central Library

image
การดำเนินงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู /
Author
มยุรี วงษ์วชิรโชติ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
KPT ม189ก 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles