Search again

Found: 1,532  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การกำกับดูแลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ = Information security governance /
Published
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,
Call Number
QA76.9.A25 ก437 2557
Location
Central Library

image
การกำหนดตำแหน่งการกองตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกภายในลานจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือสินค้าของไทย /
Author
พัชรา ศรีพระบุ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HE พ517 2557
Location
Central Library
Engineering Library

image
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน /
Author
จันทนา สาขากร.
Published
ทีพีเอ็นเพรส,
Call Number
HF5668.25 จ246 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การคิดและการคิดเกี่ยวกับการรู้ : แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียน /
Author
วราวรรณ จันทรนุวงศ์
Published
คลังนานาวิทยา,
Call Number
BF441 ว323
Location
Central Library
Education Library

image

image
การค้าชายแดนระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว-ไทย ค.ศ. 2007-2013 = Border trade between Laos PDR - Thailand 2007-2013 /
Author
สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
Published
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
HF1594.55.Z4L28 ส752 2557
Location
Central Library

image
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก /
Author
ผุสดี พลสารัมย์
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา,
Call Number
HF3800.55.Z5 ผ662ตก
Location
Central Library

image
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก /
Author
จิตติชัย รุจนกนกนาฎ
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา,
Call Number
HF3800.55.Z5 จ422ตอ 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ /
Author
ผุสดี พลสารัมย์
Published
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา,
Call Number
HF3800.55.Z5 ผ662น
Location
Central Library

image
การจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น /
Author
ภาณุวัฒน์ อุปัชฌาย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
TD ภ434 2557
Location
Central Library

image
การจัดการทรัพยากรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ = Resource management under climate variation /
Published
โครงการสหวิทยาการสาขาการจัดการทรัพยากร ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอำ,
Call Number
HC85 ก446ก 2557
Location
Central Library

image
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ /
Author
สิทธิชัย ตันศรีสกุล
Published
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
Call Number
HF5549.5.M3 ส722 [2557]
Location
Central Library

image
การจัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนมีส่วนร่วมของหาดตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี /
Author
นิเยาะ นิแว
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G น644 2557
Location
Central Library

image
การจัดการผลิตและการตลาดพริกพันธุ์เหลืองทองของเกษตรกรตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร /
Author
จารุวรรณ์ บุญนำพา
Published
การศึกษาอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD จ337ก 2557
Location
Central Library

image
การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น /
Author
นฤมล ปัญญาวชิโรภาส
Published
สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,
Call Number
HD30.2 น276 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles