Search again

Found: 266  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอสู่องค์กรแห่งความสุข /
Author
นพคุณ โยคุณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS น166 2557
Location
Central Library

image
แบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานและเครือญาติในการย้ายถิ่นไปทำงานในสาธารณรัฐเกาเหลี /
Author
ขวัญนคร สอนหมั่น
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ข269 2557
Location
Central Library

image
แรงงานย้ายถิ่นในประเทศมาเลเซีย /
Author
ดารีณา เบ็ญหมีน
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HD ด429 2557
Location
Central Library

image
โครงการวิจัยการประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา : รายงานการวิจัย /
Published
สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
Call Number
LB2339.T5 ค962 2557
Location
Central Library

image

image
โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อลดความเสี่ยงภัยตามกรอบเฮียวโกะ 2 : รายงานฉบับสมบูรณ์ = HFA 2
Author
ดุษฎี อายุวัฒน์
Published
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
GB ด731 2557 ล.2
Location
Central Library

image
โคไทย : ความเสี่ยงบนโอกาสทางการตลาด /
Author
จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
Published
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
Call Number
HD จ631 2557
Location
Central Library

image
โอกาสและอุปสรรคของการศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2555-2564) /
Author
สโรชิน สุวิสุทธิ์
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LC ส357 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ไม่ต้องฉลาดก็มองเห็นโอกาสได้มากกว่าคนอื่น /
Author
โคมิยะ, คาสุโยชิ
Published
วีเลิร์น,
Call Number
BF323.O2 2557
Location
Central Library
Education Library

image
ไม่เป็นไร : 10 เรื่องสั้นเข้ารอบการประกวดของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา โครงการเด็กไทยเท่ได้ไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 /
Published
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number
รส ม969 2557
Location
Central Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles