Search again

Found: 1,532  Titles

Order by :    Show:   Per Page
image
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านออมวันละบาทตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น /
Author
สุรศักดิ์ ถุงออด
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HG ส854 2557
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการงานส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี /
Author
ยุพิน อังกรรัมย์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ย421 2557
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของเทศบาลตำบลหนองหว้า อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี /
Author
อุไรวรรณ์ สะตะ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN อ858ข 2557
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่นในทศวรรษหน้า /
Author
สุนิสา อ่อนตา
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB ส818 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จังหวัดนครพนม ตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green tourism) /
Author
ศศิธร ป้องเรือ
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
G ศ291ก 2557
Location
Central Library

image
การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ค่าย 514 /
Author
ธเนศพล สุวรรณพันธ์
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HX ธ285 2557
Location
Central Library

image
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management /
Author
วิเชียร วิทยอุดม
Published
ธนธัชการพิมพ์,
Call Number
HF5549.5.M3 ว561ก 2557
Location
Central Library

image
การบริหารผลิตภาพ = Productivity management /
Author
พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง
Published
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,
Call Number
HD56 พ159
Location
Central Library

image
การบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมหาสารคาม /
Author
อลงกรณ์ แก้วโบราณ
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
HN อ423ร 2557
Location
Central Library

image
การบริหารแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น /
Author
สุชาติ นากอก
Published
การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS ส761ร 2557
Location
Central Library

image
การบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 : พหุกรณีศึกษา /
Author
นิตยา แก้วแสนชัย
Published
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
LB น577 2557
Location
Central Library
Education Library

image
การบัญชีการเงิน = Financial accounting /
Author
ภาคภูมิ วณิชธนานนท์
Published
เสมาธรรม
Call Number
HF5636 ภ414 2557
Location
Central Library
Nong Khai Campus Library

image
การปกครองท้องถิ่นจีน /
Author
นิยม รัฐอมฤต.
Published
สถาบันพระปกเกล้า,
Call Number
JS7353.A2 น641 2557
Location
Central Library
College of Local Administration Library

image
การปฏิบัติงานนโยบายและยุทธศาสตร์ /
Published
สำนัก,
Call Number
HD30.28 ก469 2557
Location
Central Library

image
การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น : ตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่ /
Published
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
Call Number
JS7153.3.A6D42 ก469 2557
Location
Central Library
Public Health Library
Nong Khai Campus Library
College of Local Administration Library

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles